Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, декември 8, 2021
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » Колко време се съхранява медицинската документация?
  • Последвайте ни:!

Колко време се съхранява медицинската документация? 

медицинската документация

Колко време трябва да се пази медицинската документация от личния лекар и лечебните заведения, в които е проведено някакво лечение? Имам предвид, история на заболяването, амбулаторни листове и други. Колко време след изписване от болница или след преглед мога да взема копие от документите, чийто екземпляри съм изгубил? Съответно, в кой нормативен акт е посочено това? 

 

Атанас Цветков, гр. Варна

В Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ., бр.92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., бр.27 и 29 от 2018 г.), издадена от министъра на здравеопазването, е регламентиран срокът на съхранение на медицинската документация за профилактичната дейност и диспансеризацията. Съгласно чл.29, ал.1 от посочената наредба, лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и изследвания три години след извършването им.

В ал.3 на чл.29 от същия нормативен акт е предвидено, че след изтичане на срока по ал.1 документацията на хартиен носител се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я приеме, подлежи на унищожаване, докато информацията на електронен носител подлежи на архивиране, но е необходимо да бъде съхранявана в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента, поради избор на ново джипи, на нов диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.

Съгласно Закона за здравето: „Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация, се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт”.

В лечебните заведения за болнична помощ, съгласно действащата нормативна уредба, няма определен срок за съхранение на медицинската документация на пациентите. В случаите, когато съответното лечебно заведение е имало сключен договор с НЗОК, то трябва да съхранява медицинската документация за периода на действие на съответния Национален рамков договор за медицинските дейности (НРД), тъй като документацията подлежи на проверка. Срокът на действие на настоящия НРД 2020-2022 г. е три години.

Източник:

Добавете коментар