Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, август 15, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » МЗ възобнови конкурсите за болниците
  • Последвайте ни:!

МЗ възобнови конкурсите за болниците 

кконкурсите за болниците

Министерството на здравеопазването възобнови конкурсите за болниците, става ясно от интернет страницата на МЗ.

Обявен е наново конкурс за избор на независим член на Съвета на директорите на „Майчин дом“ като изискванията са съгласно Закона за публичните предприятия. Припомняме, че в края на март беше избран изцяло Борд на директорите на болницата, а доц. д-р Красимир Янев спечели конкурса за независим член.

Конкурс за двама представители на държавата е обявен за „Балнеологичен център „Камена“ във Велинград. Припомняме, че такъв конкурс беше обявен още в края на януари, но беше избран само един представител на държавата – Виолета Владимирова, а за втория не беше извършено класиране. За независим член на Съвета на директорите пък беше избран Иво Кьосев.

Кандидатите трябва да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по една от следните специалности: медицина, право или от професионално направление „икономика“; да имат най-малко 5 години професионален опит; да са почтени и да имат добра репутация; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени от правото да заема съответната длъжност; да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори и др.

Обявени са конкурси за независим член в Съвета на директорите на МБАЛ-Шумен МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, които не бяха избрани при предишните конкурси.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар