Здравните инспектори у нас – крайно натоварени и крайно малко

Здравните инспектори

Здравните инспектори в страната са били изключително натоварени през изминалата година, белязана от COVID епидемията. В същото време броят им е недостатъчен, а това се оформя като съществен проблем пред системата на общественото здраве у нас. Това става ясно от отчета за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването за изминалата година.

Въпреки че от ресорното министерство отчитат, че „не са допуснати сериозни и непосредствени опасности, свързани с риска за здравето на населението, което е постигнато благодарение на предприети навременни мерки при установяване на рискове и адекватно решаване на възникващите предизвикателства пред органите на държавния здравен контрол“, са набелязани и редица проблеми. Те стават ясни от отчета на програмата „Държавен здравен контрол“.

Липса на персонал

От МЗ регистрират намаляване на числеността на персонала, работещ като държавни здравни инспектори, отлив на висококвалифицирани служители и липса на привлекателни условия за привличане на млади кадри. Друг проблем е увеличаването в броя на проверяваните обекти на общия фон на постоянно намаляване числеността на служителите.

„Недостатъчни финансови ресурси, необходими както за развитието на материалната база и лабораторното оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата, водят до невъзможност за предоставяне на данни в областта на мониторинга на факторите на жизнената среда съгласно изискванията на европейското законодателство“, е записано още в отчета. „Липсата на финансов ресурс за обезпечаване на мерките, заложени в Националната здравна стратегия 2015-2020 г., и Плана за действие към нея поражда съществен риск да не се изпълни дори основният пакет от дейности“, гласи още той.

„Липса на научно и методическо осигуряване на работата по държавния здравен контрол от националните центрове по проблемите на общественото здраве, по въпроси иновативни и на европейско ниво, както и липсата на информация, може да доведе до затруднения при взимането на информирани решения, неадекватна оценка на здравния риск и неправилно планиране и приоритизиране на мерките, несъвършенства в нормативната уредба. Настъпването на описаните външни фактори в бъдеще ще застраши изпълнението на някои от задълженията на Република България по прилагане изискванията на Европейското законодателство и ще изправи България пред опасността от налагане на санкции“, се разбира още от документа.

Натовареност

От МЗ отчитат, че при усложнената епидемична обстановка органите на държавния здравен контрол са работили при пълна натовареност и ангажираност на наличния персонал. От обявяването на извънредно положение в България и последвалите заповеди на министъра на здравеопазването представители на министерството са били включени в дейностите по граничния здравен контрол, включващ 24-часови дежурства на ГКПП, участавали са и в съвместни проверки с органите на МВР. Служители на МЗ са били ангажирани и с изпълнение на дейности по вземане на проби за PCR-тестове на контактни лица на болни от COVID-19. Извършвани са и непланирани съвместни проверки с органите на МВР, Областните дирекции по безопасност на храните, подразделенията на Главна дирекция „Инспекция по труда“ по спазване на въведените противоепидемични мерки, сочи още отчетът на МЗ.

По време на въведеното извънредно положение и извънредна епидемиологична обстановка през изминалата година органите на държавния здравен контрол са поставили под карантина 452 000 лица, като своевременно е осъществяван и надзор за спазване на карантината. През 2020 г. са извършени общо 1 865 785 теста, от тях потвърдени са 200 510, а починали – 8629 лица.

COVID предизвикателството

Иначе от МЗ посочват, че значимо събитие, белязало процесите във всички сфери на обществения живот през 2020 г., е възникналата пандемия от COVID-19, която е изправила пред сериозно предизвикателство здравните системи не само в България и ЕС, но и в целия свят.

Затова и основните цели на ведомството са били ефективно  управление на здравната система, контрол на качеството и безопасността на медицинското обслужване, осигуряване на своевременна и качествена диагностика и лечение на специфични групи от населението, изграждане на интегрирана система за спешна медицинска помощ и други.

Бюджет

Отчетеният бюджет на МЗ към края на 2020 година е в размер на 1 107 321 584 лв. на фона на залегналия в бюджета на ведомството бюджет в размер на 662 051 900 лв. Ръстът е сериозен и при разходите за политиката в областта на промоция, превенцията и контрола на общественото здраве, чиито отчет към края на годината е 471 365 301 лв. на фона на заложените 104 155 300 лв.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply