Кой ще ми даде направления за диспансерните прегледи?

диспансерните прегледи

Оперирана съм от рак на шийката на матката. Диспансеризирана съм в онкология. Имам план за диспансерно наблюдение от Обща онкологична комисия, състояща се от 17 членове. Планът за диспансерно наблюдение включва: клиничен преглед от онкогинеколог, ПКК, биохимия, рентген, ехография на коремни органи, туморни маркери, КТ. Може ли лекарят в диспансера да ми откаже всичко друго, освен клиничния преглед и ПКК, с мотива, че това е достатъчно? Кой трябва ме изпрати поне на КТ, за да се види дали има рецидив и разсейки?

 

Диспансерът разполага и с КТ, и с ехограф, и с лаборатория с рентген. Трябва ли да нося направление от личния лекар и за какъв специалист? Здравноосигурена съм. При отказ към кого трябва да се обърна? На какви прегледи имам право и от кого?

Минка Димитрова, гр. Бургас

Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове (КОЦ), сключили договор с НЗОК. Обемът и честотата на дейностите са съобразени с нормативните изисквания, с медицинските стандарти и са гарантирани от бюджета на НЗОК.

Дейностите, свързани с диспансеризацията, се извършват по Амбулаторна процедура №7 “Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на здравноосигурени, подлежащи на комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (т.е. изпълнението на амбулаторната процедура следва алгоритъма, отразен в наредбата).

Предвидените консултативни прегледи със специалисти и различни изследвания се назначават и осъществяват само при необходимост и по преценка на лекаря, водещ диспансерното наблюдение, съобразно обективното състояние и индивидуалните нужди на всеки пациент, следвайки съответния алгоритъм и времеви интервал. В този смисъл личният лекар не е задължен да издава направления за изследвания, които би трябвало да се извършват в лечебни заведения за болнична помощ или в КОЦ.

За хора със заболявания с МКБ код С53 се извършва клиничен преглед съгласно препоръчаната периодичност, но не по-малко от 2 пъти през първата година и веднъж годишно след това.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply