Проф. Ангелов: КЗЛД може да разследва дали съобщения за смърт са предоставяни нерегламентирано

Проф. Ангелов

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е националният орган, който анализира, осъществява цялостен надзор. В правомощията на Комисията е да провежда разследвания под формата на одити във връзка със защитата на данните, както и да налага санкции. Министерство на здравеопазването няма тези правомощия спрямо другите администратори на лични данни, включително и спрямо тези от състава на Националната система за здравеопазване.

Това казва министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов в отговор на въпрос на депутата от БСП д-р Валентина Найденова относно зачестили случаи на предоставяне на съобщението за смърт на починали на неупоменати в закона лица.

„Съобщението за смърт на починали, когато това се случи в лечебно заведение за болнична помощ или се установи от общо практикуващ лекар се изпраща от тях до съответната община. Общината има задължението да го отрази в своите регистри с цел издаване на съответните документи при поискване от наследници. Министерството на здравеопазването е юридическо лице, публичен орган и в това си качество е администратор на лични данни“, разяснява проф. Ангелов.

Той подчертава, че администратори на лични данни са и субектите, включени в Националната система за здравеопазване, като лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.

Всеки администратор е задължен да спазва принципите, свързани с обработването на лични данни „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“; „ограничение на целите“; „свеждане на данните до минимум“; „точност“; „ограничение на съхранението“; „цялостност и поверителност“; „отчетност“.

Всеки администратор носи отговорност и следва да е в състояние да докаже спазването на тези принципи.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply