Обнародваха Анекса към НРД 2020-2022

Обнародваха Анекса към НРД 2020-2022

И в лабораториите за PCR-тестове ще получават допълнително заплащане за работа на първа линия

 

Анексът към НРД 2020-2022, с който се гарантират допълнително сумите за неблагоприятни условия за работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, вече е обнародван в Държавен вестник. Самият анекс обаче влиза в сила със задна дата, от 1 януари 2021 г.

С него се уточнява, че тези средства, както и средствата за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, могат да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването. Регламентирано е подробно и изплащането на средствата за имунизации. В Анекса се казва, че изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ (МЦ/ДКЦ) и болнична медицинска помощ, определени със заповед на министъра на здравеопазването, получават сума в размер на 10 лв. за поставена доза на препоръчителна ваксина срещу COVID-19.  Дейността се извършва по реда на Наредба № 15 за имунизациите в и се подава в Националната здравно-информационна система (НЗИС).

„Общопрактикуващите лекари не могат да отказват препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на желаещи да се имунизират лица, вписани в техните регистри, при отсъствие на противопоказания за прилагане на съответната ваксина“, пише в Анекса.

НЗОК заплаща брой поставени дози на препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на базата на вписаните в НЗИС поставени дози и изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето. Документът за информирано съгласие се съхранява в съответното лечебно заведение и се предоставя на контролните органи на НЗОК за последващ контрол.

Здравната каса извършва плащането след окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните електронни отчети и с цел осъществяване на предварителен контрол извършва сравнение между постъпилите в НЗИС данни и данните от месечните електронни отчети при установено съответствие.

В Анекса е записано още, лабораториите, че които правят PCR-тестове за  доказване на COVID-19, имат право на заплащане за работа при неблагоприятни условия при обявена извънредна епидемична обстановка. Заплащане не се дължи на лаборатория, само ако тя изрично е заявила, че не желае да получава такова заплащане.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply