Министърът ще контролира отстъпките за лекарства, договаряни от НЗОК

НЗОК

Имуноглобулините да бъдат изключени от механизма за устойчивост по време на епидемиято от COVID, предвижда промяна в ЗЗО

Контролът по прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, по който Касата и производителите на лекарства сключват договори, да бъде осъществяван от министъра на здравеопазването, чрез планови и внезапни проверки, които ще се извършват от назначена от него комисия. Това предвижда проект на Закон за допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от председателя на парламентарната група на ГЕРБ и председател на здравната комисия д-р Даниела Дариткова.

Съставът на комисията ще включва представители на Министерството на здравеопазването, Сметната палата, Националната агенция за приходите и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Срокът за доклада от проверката е 14-дневен, а самият доклад се публикува в интернет, предвижда още законопроектът. Министърът пък ще може да отправя препоръки до Надзорния съвет на НЗОК.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага по изключение през 2021 г. заради COVID лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, да може да бъдат изключени от обхвата на механизма.

„При пациенти с първични имунни дефицити и дефицит на имуноглобулини, заместителната терапия със субкутанен или интравенозен имуноглобулин е животоспасяваща. Тя им гарантира повишено качество на живот, но също и минимализира риска от чести, упорити, рецидивиращи инфекции. В условията на епидемията, причинена от коронавирусната инфекция SARS-CoV-2, рискът за настъпване на усложнения, по-тежко протичане на заболяването и дори летален изход при тези пациенти е по-висок. Посочените лекарствени продукти се прилагат и при лица с онкологични заболявания, с хематологични, автоимунни и септични заболявания. Налице са данни за използване на интравенозен имуноглобулин с добър ефект при пациенти с COVID-I9“, мотивират предложението си вносителите.

Причината за предложението да бъдат изключени от механизма е и че цените на лекарствените продукти от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини са най-ниските в Европа и при прилагането му цените на тези продукти ще паднат под разходите за производството им. Това би означавало тези продукти да бъдат изтеглени от българския пазар, защото оставането би било неатрактивно и икономически неизгодно за притежателите на разрешения за употреба.

Вносителите уточняват още, че предлаганото допълнение в Закона за здравето се налага и заради констатирана необходимост от доразвиване на съдържанието па подзаконовия нормативен акт, издаван от министъра на здравеопазването, с който се определят условията и редът за водене на регистрите, информационните бази от данни и системи, включени в Националната здравноинформационна система, видът на включваната информация, начинът, условията и редът за предоставянето й. „По този начин се цели на подзаконово ниво за яснота и удобство да бъде постигнато кодифициране на регистрите, информационните бази от данни и системи, които следва да бъдат инкорпорирани в Националната здравноинформационна система и да се водят като част от нея“, пишат те.

По този начин се създава и необходимото правно основание за бъдещо включване на конкретни бази от данни като част от Националната здравноинформационна система при възникнала необходимост от такова, предвид динамиката в обществените отношения в областта на здравеопазването, протичащия понастоящем процес по изграждане на Националната здравноинформационна система и предстоящото й надграждане.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply