EС ще инвестира 4 млрд. евро за дейности, свързани с борбата с рака

EС ще инвестира 4 млрд. евро за дейности, свързани с борбата с рака

Това предвижда разработеният от ЕК план в тази област

Общо 4 млрд. евро ще инвестира ЕС за дейности, свързани с борбата с рака, съобщи Европейската комисия по повод официалното представяне на Европейския план за борба със заболяването.

Планът ще се изпълнява с помощта на целия набор от финансови инструменти на ЕК, като за реализацията му ще бъдат използвани средства и по линия на програма „ЕС в подкрепа на здравето“, „Хоризонт Европа“ и програма „Цифрова Европа“, поясниха от институцията. Той е израз на нов подход на Съюза към грижите, профилактиката и лечението на рака и обхваща целия цикъл на болестта — от профилактиката до качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора, като вниманието е насочено към действия, при които приносът на ЕС може да имат най-голяма добавена стойност, допълват оттам.

Данните, с които ЕК разполага, и свързаните с тях тенденции, са силно обезпокоителни. През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са били диагностицирани с рак, а други 1,3 милиона души са починали в резултат от раково заболяване. Ако не се предприемат решителни действия, се очаква до 2035 г. случаите на рак да се увеличат с почти 25 %, което ще направи болестта основната причина за смърт в ЕС. Освен това, пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху грижите за раково болните, като прекъсна лечението, забави диагностицирането и ваксинацията и засегна достъпа до лекарства, отчитат от ЕК. .

Европейският план за борба с рака предвижда създаването на нов Център за знания относно рака, който да улесни координирането на свързаните с рака научни и технически инициативи на равнището на ЕС. Успоредно с това ще бъде създадена Европейска инициатива за образна диагностика на онкологични заболявания, за да се подпомогне разработването на нови компютърни инструменти за подобряване на персонализираната медицина и иновативните решения.

Особено внимание ще се обърне на децата чрез стартирането на Инициатива за подпомагане на децата, страдащи от рак, с която да се гарантира, че децата имат достъп до бързо и оптимално откриване, диагностициране, лечение и грижи. За да се установят тенденциите, различията и неравенствата между държавите членки и регионите, през 2021 г. ще бъде създаден и Регистър за неравенствата по отношение на раковите заболявания.

Планът е структуриран около четири ключови области на действие – профилактика, ранно откриване, диагностика и лечение и подобряване качеството на живот, посочват от ЕК. Профилактичното направление ще обединява действия, насочени към ключови рискови фактори като тютюнопушенето (за да се гарантира, че до 2040 г. по-малко от 5 % от населението употребява тютюн), към ограничаване на вредната консумация на алкохол, замърсяването на околната среда и опасните вещества. Освен това, чрез кампанията „Здравословен начин на живот за всички“ (HealthyLifestyle4All) ще се насърчават здравословното хранене и физическата активност. За да бъдат предотвратени ракови заболявания, причинени от инфекции, в плана за борба с рака се определя цел до 2030 г. най-малко 90 % от целевата група от момичета в ЕС да бъдат ваксинирани, както и да се увеличи значително ваксинацията сред момчетата.

До 2025 г. 90 % от населението на ЕС, което отговаря на условията за скрининг за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото черво, ще получи възможност за извършване на скрининг. Тази цел е заложена във втората приоритетна област – ранно откриване на раковите заболявания. В подкрепа на действията в тази област ще бъде предложена нова подпомагана от ЕС схема за онкологичен скрининг.

До 2030 г. 90 % от отговарящите на условията пациенти следва да имат достъп до национални всеобхватни центрове за борба с рака, свързани чрез нова мрежа на ЕС, предвижда планът в третата приоритетна област – диагностика и лечение. Освен това, до края на 2021 г. ще бъде стартирана нова инициатива „Диагностика и лечение на рак за всички“, която ще спомогне за подобряване на достъпа до иновативна диагностика и лечение на ракови заболявания. Друга платформа – Европейската инициатива за разбиране на онкологичните заболявания (UNCAN.eu) ще спомогне за идентифицирането на лицата, изложени на висок риск от често срещани ракови заболявания. Като цяло замисълът е подобряването на диагностиката и лечението да бъде постигнато чрез действия за осигуряване на по-добре интегрирани и всеобхватни грижи при ракови заболявания и преодоляване на неравноправния достъп до качествени онкологични грижи и лекарства.

Четвъртият приоритет в плана – подобряване качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора обхваща рехабилитацията, набляга върху необходимостта от повишено внимание към потенциалния рецидив на тумори и метастатичното заболяване, както и мерки в подкрепа на социалната интеграция и реинтеграцията на работното място. Ще бъде стартирана Инициатива за по-добър живот на страдащите от рак пациенти, която ще бъде насочена към последващите грижи, посочват от ЕК.

Европейският план за борба с рака трябва да бъде разглеждан като основен стълб на Европейския здравен съюз, подчертават от ЕК.

„Става въпрос за здравето отвъд здравната политика. Усилие на цялото общество. В един силен Европейски здравен съюз ракът става общ политически, оперативен и научен приоритет“, коментира зам.-председателят на ЕК Маргаритис Схинас.

„Един силен Европейски здравен съюз е съюз, в който гражданите са защитени от предотвратими ракови заболявания, имат достъп до ранен скрининг и диагностика и където всеки получава достъп до висококачествени грижи на всеки етап от процеса. Именно това искаме да постигнем с нашия план за борба с рака — да се окаже конкретно въздействие върху грижите за раково болните през следващите години. За мен това не е просто политически, а и личен ангажимент“, заяви комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply