Обнародваха наредбите за лечение във ВМА и цените в санаториумите в Хисаря и Банкя

Наредба за лечение

 

Наредбата за диагностика и лечение в лечебните заведения към Министерството на отбраната (МО) – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) в структурата на Военномедицинската академия (ВМА), както Наредбата за реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на ВМА – в Банкя и Хисаря, бяха обнародвани днес в „Държавен вестник“ и влизат в сила след 10 дни.

Според Наредбата за диагностика и лечение в медицинските пунктове на ВМА се оказва първична извънболнична медицинска и дентална помощ на военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, на военнослужещи, които заемат длъжности, цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, курсантите във висшите военни училища за срока на обучение, гражданите, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора, военнослужещите от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна, пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните,  военноинвалидите и военнопострадалите,  децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи и преживелия техен родител, преживелия съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при или по повод изпълнение на службата военнослужещ, българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, членове на семействата им.

На изброените лица се провежда следният обем от медицински дейности за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА – прегледи от специалист(и) в Консултативно-приемно отделение (КПО), клинико-лабораторни, микробиологични, конвенционални рентгенови и функционални изследвания в ДКБ, назначени от специалист в КПО; високоспециализирани образни и функционални изследвания, назначени от специалист в КПО и потвърдени от началника на клиниката (отделението) по профила на съответното заболяване; един контролен преглед и изследвания по преценка на лекуващия лекар от КПО; експертиза на временната неработоспособност.

На задължително здравноосигурени лица извън изброените категории се оказва специализирана извънболнична медицинска помощ при условията и по реда на действащия Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз. Всички лица, които се явяват за амбулаторен преглед или изследвания във ВМА извън условията и реда на наредбата, заплащат оказаната медицинска помощ по ред и цени, определени с акт на началника на ВМА.

Всички здравноосигурени пациенти, постъпващи за болнично лечение по договор с НЗОК, заплащат суми, определени с постановление на Министерския съвет, за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно. Заплащането се извършва от пациента, негов родител, настойник или попечител в деня на постъпването в стационара в касата на МБАЛ.

Здравнонеосигурените български граждани, които не отговорят на изброените условия също могат да ползват лечебните заведения срещу заплащане на стойността на медицинското, денталното и психологичното обслужване по ценоразпис на ВМА.

Според Наредбата за реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в санаториумите към ВМА пък продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР е от 6 до 15 дни.

Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР за военноинвалидите и военнопострадалите, и на жертвите на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини е до 30 дни общо два пъти годишно, за ветераните от войните е един път годишно, но не повече от 14 дни. На военнослужещите, завърнали се от международни операции и мисии, и на членовете на техните семейства се предоставя допълнително възстановяване в БПЛР с продължителност 7 дни еднократно. При наличие на свободен леглови фонд в БПЛР могат да постъпват лица за краткосрочно възстановяване до 5 календарни дни. По предложение на лекуващия лекар управителят на БПЛР може да удължава срока на лечение, профилактика и рехабилитация без право за издаване на болничен лист за временна неработоспособност. Болничният лист се издава по преценка на съответната лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, което е изпратило пациента. Лечението и рехабилитацията на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се провеждат за сметка на друг законоустановен отпуск.

Наредбата за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения – медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната може да видите тук.

Наредбата за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply