Хелена Дали, Европейски комисар по въпросите на равнопоставеността:

Хелена Дали

Съюз на равенство: за пълноценното приобщаване на хората с увреждания

Днес, 22 януари, се навършват 10 години откакто Европейският съюз ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Предстоящата стратегия за правата на хората с увреждания, която ще бъде приета след няколко седмици, ще предостави рамка за действие на ЕС и ще допринесе също така за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

По този повод Хелена Дали, Европейски комисар по въпросите на равнопоставеността, заяви, че „стратегията ще бъде референтният документ за ЕС и за всички правителства, както и за социалните партньори, гражданското общество и частния сектор. Тя ще улесни съвместната работа по изпълнението на ангажиментите ни, включително по отношение на диалога и партньорството с хората с увреждания, и ще гарантира, че хората с увреждания могат да участват на равни начала във всички области на живота“.

„Нищо, касаещо хората с увреждания, не бива да се случва без тяхното участие. Те ще бъдат част от диалога и част от процеса“, допълни тя.

Ето и пълното изказване на комисар Дали:

Преди десет години Европейският съюз ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това е първата конвенция за правата на човека, по която ЕС стана страна, поставяйки по този начин началото на нова епоха, в която зачитането на правата на хората с увреждания и отговорното отношение към тези права са както морално, така и правно задължение.

През последното десетилетие ЕС и държавите членки предприеха действия, за да изпълнят задълженията си по силата на Конвенцията. ЕС гарантира, че правилата, политиките и програмите на ЕС приобщават хората с увреждания, изцяло съблюдават Конвенцията и стимулират създаването на една приобщаваща Европа.

Всички държави от ЕС също са обвързани от Конвенцията, както и от правилата на ЕС относно недискриминацията и достъпността. Това означава, че държавите членки трябва да осигурят приобщаващи образователни системи за хората с увреждания и да прилагат законодателство, забраняващо дискриминацията на работното място. Също така транспортът и обществените сгради в тях трябва да бъдат достъпни.

През последните десет години действията на ЕС се направляваха от Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. Благодарение на Стратегията проблемите на хората с уврежданията заемаха важно място в програмата на ЕС и бяха постигнати осезаеми подобрения. Съгласно значимия Европейски акт за достъпността например важни стоки и услуги, като телефоните, компютрите, електронните книги, банковите услуги и електронните комуникации, трябва да бъдат достъпни за хората с увреждания. Правата на пътниците в ЕС гарантират, че хората с увреждания имат достъп до пътувания по суша, въздух и море. Освен това, чрез своите политики за развитие и хуманитарни политики ЕС изигра водеща роля за насърчаване на приобщаването на хората с увреждания в световен план.

Пандемията от COVID-19 открои още по-силно неравенствата, с които продължават да се сблъскват хората с увреждания и заради които пандемията има по-тежки последици за тези хора. Понастоящем много училища са затворени и часовете се провеждат онлайн, но учащите с увреждания невинаги имат достъп до обучителни материали и оборудване.

За някои осъществяването на телеконферентна връзка, работата от вкъщи и пазаруването онлайн могат да бъдат препятствие. Оказа се, че дори достъпът до информация за самия вирус може да представлява предизвикателство. Поради това ответните действия на ЕС във връзка с кризата поставят равенството сред приоритетите в програмата, като същевременно тече приемането на най-големия пакет от стимули за насърчаване на възстановяване.

Ориентирът ни за справедливо възстановяване от пандемията от COVID-19 е приобщаването на хората с увреждания, за да могат да водят достоен и автономен живот и да имат достъп до услуги, които ще им дадат възможност да участват пълноценно на пазара на труда и в обществото. През април португалското председателство ще организира политически диалог на високо равнище между Комисията и държавите членки относно правата на хората с увреждания, за да бъде очертан новият път напред.

Ние полагаме все повече усилия, за да предотвратим ситуации, в които последиците от COVID-19 възпрепятстват постигането на напредък за хората с увреждания. За постигането на трайно и справедливо възстановяване политиките следва да бъдат изготвени по приобщаващ за всички начин.

След подробни консултации ще представя нова и засилена стратегия на Съюза за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. Тя ще се основава на постигнатото през изминалите десет години и ще предложи решения на предстоящите предизвикателства. Стратегията ще обхваща всички аспекти на Конвенцията на ООН, превръщайки посочените в нея права в действия. Тя ще осигури стабилна рамка през идните години, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен.

Независимият живот, обучението в приобщаваща среда и осигуряването на подходящи условия за работа и развитие са абсолютна необходимост. В ЕС живеят 87 милиони души с увреждания, които не трябва да страдат от структурна дискриминация и негативни стереотипи в медиите и онлайн.

За да осъществим амбициите си, се нуждаем от ангажираността на всеки. Стратегията ще бъде референтният документ за ЕС и за всички правителства, както и за социалните партньори, гражданското общество и частния сектор. Тя ще улесни съвместната работа по изпълнението на ангажиментите ни, включително по отношение на диалога и партньорството с хората с увреждания, и ще гарантира, че хората с увреждания могат да участват на равни начала във всички области на живота.

Нашият ангажимент и нашите действия в тази сфера на политиката ще бъдат друга важна стъпка към изграждането на Съюз на равенство. Ще работя в тясно сътрудничество с всички държави — членки на ЕС, за да може ЕС да стане модел на приобщаването, достъпността и съблюдаването на правата на човека.

Нищо, касаещо хората с увреждания, не бива да се случва без тяхното участие. Те ще бъдат част от диалога и част от процеса.

Именно това означава девизът „Единство в многообразието“.

Източник: zdrave.net\

 

Leave a Reply