До 1% рехоспитализации и не повече от 5% преведени в други клиники допуска стандартът по инфекциозни болести

инфекциозни болести

При изписване след лечение в клиника или отделение по инфекциозни болести оздравелите трябва да са не по-малко от 28% от общия брой изписани, с подобрение трябва да бъдат не по-малко от 70%, а във влошено състояние – не повече от 2%. Това са част от критериите за качество на дейността, заложени в Медицинския стандарт „Инфекциозни болести“, който бе обнародван в „Държавен вестник“.

Честотата на рехоспитализации, която допуска стандартът, е не повече от 1 %, а относителният дял на преведените в други лечебни заведения – не повече от 5 %.

Един от критериите за качествена работа на тези структури е съвпадението на окончателна клинична диагноза на болния с диагнозата при постъпване в стационара, което трябва да е налице при над 70 % от хоспитализациите. Допустимият болничен леталитет трябва да е до 3 %, а честотата на усложненията – до 20%.

Заложените количествени критерии са среден престой – 5 дни, оборот на едно болнично легло – равен или над 30, използваемост на леглата в дни и проценти – равна или по-голяма от 150 дни/40%.

Оказването на медицинска помощ при инфекциозни заболявания в лечебни заведения за болнична помощ не се извършва в клиники/отделения от първо ниво на компетентност, се посочва в стандарта, а описаните критерии и изисквания за качество и количество са едни и същи за структурите по инфекциозни болести от второ и трето ниво на компетентност. В документа са изброени и задължителните консултации със специалисти от други специалности в случаите, когато това се налага.

Предвиденият обем дейност в амбулаторни условия в първичната извънболнична помощ е съобразен с изискванията на стандарта „Обща медицина“, поставен е акцент върху снемането на епидемиологична анамнеза, а дейностите в специализираната извънболнична помощ със съответните диагностично-лечебни алгоритми са описани в детайли, като са включени и изисквания за професионално поведение при спешни животозастрашаващи състояния. Посочени са и изискванията за регистриране на пациенти и редът за съобщаване чрез бързо известие в РЗИ.

В стандарта са регламентирани и изискванията към специалистите по здравни грижи, които трябва да имат изградени навици и умения за използване на всички лични предпазни средства за работа с контагиозно болни, включително от особено опасни инфекции и контаминирани биологични материали.

Посочени са и изискванията към лица с немедицинско образование професионална квалификация и компетентност, да участват като членове на екипа в извършването на дейностите. Конкретните права, задължения и отговорности на лицата с немедицинско образование се определят в длъжностната характеристика, утвърдена от ръководителя на лечебното заведение, се казва в документа.

Всички лица, които имат отношение към специалността, при осъществяване на професионалната си дейност при работа с инфекциозно болни трябва да имат изградени навици и умения за използване на всички лични предпазни средства за работа с контагиозно болни, включително от особено опасни инфекции и с контаминирани биологични материали, се подчертава още в стандарта.

В срок до 6 месеца от влизането му в сила лечебните заведения, които имат такива структури, трябва да ги приведат в съответствие с изискванията, заложени в него.

Източник zdrave.net

Leave a Reply