Електронното здравеопазване поставя пациента в центъра на здравната система

Електронно здравеопазване

Технологичните постижения са създали предпоставки, които позволяват промяна на модела на здравеопазването. В него пациентът е в центъра на здравната система, като се създават условия да участва активно в процеса на лечение, определен от здравните специалисти. Това е записано в Националната здравна стратегия 2030 в частта за електронното здравеопазване.

Според стратегията главния приоритет на електронното здравеопазване е провеждането на цифрова трансформация в сектора, базирана на развитието на трите технологични стълба: облачни технологии, развитие на безжичните комуникации мрежи (4G/5G) и масовото внедряване на високоскоростни оптични мрежи за пренос на данни. Моделът ще дава технологични възможности за провеждане на активна „ежедневна“ здравна профилактика.

Технологичният гръбнак на електронното здравеопазване ще бъде Националната здравноинформационна система (НЗИС), върху която ще бъдат интегрирани всички софтуерни приложения, имащи отношение към здравето на човека.

Според записаното в стратегията в резултат на въвеждането на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване ще бъдат подобрени прозрачността в управлението на финансовите разходи, както и дейностите по организация, контрол, планиране и прогнозиране в системата на здравеопазването. Ще бъде създадена система за оценка на качеството и безопасността на медицинското обслужване. Електронното здравеопазване ще спомогне за постигане на по-добри здравни показатели, повишаване нивото на превенция и въвеждане на персонализираната медицина.

Гражданите ще предоставят обратна информация и данни относно своето здравословно състояние на лекуващите ги лекари. Ще бъде съкратено времето за обслужване на пациенти и повишено качеството на здравните услуги в здравеопазването, както за целта ще бъдат предоставяне различни дистанционни здравни услуги. Ще бъде разработена и приложена концепция за развитие на телемедицината, особено за пациенти в труднодостъпни и отдалечени райони, както и за пациенти със специфични потребности – болни с хронични заболявания, възрастни хора и др. Ще бъдат въведени и иновативни приложения за мобилни услуги за наблюдение на състоянието на пациентите от разстояние.

Системата ще бъде използвана и за трансграничен обмен на здравна информация на гражданите на ЕС, на базата на регламентиран електронен информационен обмен. Същевременно са планирани обучения за здравните специалисти за събиране, анализ и защита на здравните данни.

Отделно пък ще бъде разработена секторна Стратегия за електронно здравеопазване в България за периода 2021-2027 г. със съответни планове за действие, която трябва да допринесе за оптимизацията, интеграцията и осигуряването на взаимосвързаност на съществуващите в сектора на здравеопазването информационни системи, регистри и бази данни, както и за повишаване на сигурността и ефективността при разработването на нови системи и приложения.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply