За колко време се възстановяват здравните права?

За колко време се възстановяват здравните права?

При три неплатени здравни вноски от самоосигуряващо се лице, след като ги заплати, може ли същият ден да използва услугите на личния си лекар? Има ли по-специална процедура, при която, след заплащането на вноските, медицинските услуги да са достъпни веднага?

Добринка Желязкова, гр. Плевен

За изпълнителите на медицинска и дентална помощ – договорни партньори на НЗОК, е от значение дали пациентът е с непрекъснати здравноосигурителни права в деня на прегледа/на оказаната медицинска помощ, видно от справката за здравноосигурителен статус на сайта на Националната агенция за приходите (НАП).

Уточняваме, че съгласно чл.109 (1) от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; тези, които са осигурени по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на човек е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени, трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.

Трябва да имате предвид, че за хората по чл.40, ал.5 от ЗЗО (които не са осигурени на друго основание по същия закон и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка) се изисква да подадат в съответната ТД на НАП декларация образец №7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО”, преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски.

В този случай, ако сте възстановили правата си, но информацията за платените от вас здравноосигурителни вноски все още не е актуализирана на сайта на НАП, оттам могат да ви издадат Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, което да представите на изпълнителя на медицинска помощ.

Предвид гореизложеното, за повече информация по въпроса за здравноосигурителния ви статус е необходимо да се обърнете към експертите на агенцията

Източник: zdrave.to

Leave a Reply