Допълнително стимулиране на ОПЛ и до 20 млн. лв. от резерва за медсестрите планира НЗОК

НЗОК

През 2021 г. Касата поема медицинските изделия при операции с голям обем и сложност

1 1447 982 000 лв. са предвидени за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, в ЗБНЗОК за 2021 г., става ясно от  проекта, публикуван на сайта на Здравната каса.

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение са предвидени  787 млн., от които над половина – 465 млн. лв. са за лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза.  Прогнозният брой здравноосигурени лица, който ще се обърне към аптечната мрежа, за получаване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение за 2021 г. е над от 1,3 млн. здравноосигурени лица. Очакваният брой пациенти за 2021 г., за които НЗОК ще реимбурсира медицински изделия и диетични храни за медицински цели за домашно лечение е 80 500 здравноосигурени лица. За извънболнична диагностика и лечение с медицински изделия, прилагани в условията на извънболнична медицинска помощ е

предвидено заплащането на нова група „Интермитентни катетри при пациенти със спина бифида“

Очакваният брой пациенти за 2021 г. е 571 здравноосигурени лица.

За лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,са планирани 545 млн. лв.  През 2021 г. е разчетено заплащането за над 35 000 здравноосигурени лица на лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ.

Средствата за медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заложени в законопроекта са в размер на 115 982 000. Очакваният брой

пациенти за 2021 г. са 45 000 здравноосигурени лица.

Разширява се достъпа на здравноосигурени лица до медицински изделия със 7 155 броя за следните видове медицински изделия:  балон катетър с поддържаща нитинолова структура на балона, за атравматична перкутанна транслуминална ангиопластика на периферни съдове, посредством контролирана дилатация;  система за физиологично стимулиране на снопа на Хис – състояща се от 4 френчов електрод, с фиксиран хеликс и въвеждаща система;  система за дългосрочно мониториране на сърдечния ритъм и модул за телемедицина;  антибактериални системи за стабилизация на имплантируеми устройства и предпазване от инфекции;   иновативни транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие – балонразгъващи се; медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност.

За ПИМП са предвидени 266 710 900 лв. като са предвидени 4,7 млн. диспансерни прегледи и диференцираното заплащане за извършените прегледи по диспансерно наблюдение на здравноосигурени лица с едно заболяване,  прегледи по диспансерно наблюдение на лица с две заболявания и прегледи по диспансерно наблюдение на лица с повече от две заболявания. По проектобюджета за 2021 г. е разчетено закупуване на общ брой от 3 млн. дейности по програма „Детско здравеопазване“ и увеличаване на обхвата на здравноосигурените лица с профилактични прегледи и имунизации по Имунизационния календар, с цел ранно откриване и превенция на заболяванията. Предвидено е и

допълнително стимулиране на общопрактикуващите лекари

на база система от критерии и индикатори за качество на оказаната медицинска помощ.

За СИМП (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) са планирани 283 229 000 лв.  В проекта за бюджет е разчетен общ брой от 21 млн. специализирани дейности специализирана извънболнична медицинска помощ. Това са  7,1 млн. първични прегледи;  3,2 млн. вторични прегледи; 1 млн. за диспансерно наблюдение, прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ и др.; 1,1 млн. прегледи за медицинска експертиза. 800 000 високоспециализирани дейности (като ехокардиография, ЕЕГ, ЕМГ и др.); 7,8 дейности физиотерапия и рехабилитация.

За медико-диагностична дейност са предвидени 100 901 000 лв., с които да бъдат заплатени 21,3 млн. броя изследвания.

За болнична помощ са определени 2 389 142 100 лв. С планираните средства ще бъдат закупени около 2,2 млн. броя хоспитализации по клинични пътеки и 1,6 млн. клинични и амбулаторни процедури.  Със средствата се предвижда разширяване на достъпа и съответно на обхванатите болни с модерни, високотехнологични и високоефективни методи на лечение и осигуряване на достъпа на здравноосигурените лица до болнична медицинска помощ,

изпълнявана на територията на съответната РЗОК по местоживеене на лицата

През 2021 г. ще бъде въведен контрол на случаен и внезапен принцип върху реализираните скъпоструващи генетични изследванията, на основата на които се определя хода на лечението и таргетната терапия за онкологично болни пациенти, като за целта ще се разработи нова дейност – амбулаторна процедура.

Предвидено е Надзорният съвет на НЗОК, при условия на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, да може да определи за изпълнители на болнична медицинска помощ, осигуряващи комплексно интензивно лечение на пациенти с COVID 19, увеличен размер на стойностите на разходите им по месеци, по критерии и ред, посочени в методиката по НРД 2020 – 2022 г.

В проекта на ЗБНЗОК за 2021 г. е заложен резерв в размер на 149 429 200 лв., което представлява 3 на сто от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване. Предвидена е възможността

с до 20 млн. лв. от средствата в резерва да бъдат финансирани дейностите,

извършвани от медицинските специалисти по здравни грижи.

За плащания на чужди каси са предвидени 85 млн. лв.

Пълния проект на ЗБНЗОК 2021 може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply