МЗ и НЗОК ще правят заедно списъците за помощните средства и медицинските изделия на хората с увреждания

МЗ и НЗОК

Министърът на здравеопазването съвместно с управителя на Националната здравноосигурителна каса ще утвърждават ежегодно списъците на помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания. Това предвижда промяна в Закона за хората с увреждания, публикуван за обществено обсъждане до 28 октомври.

Финансирането и предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия ще се осъществява от НЗОК по механизъм и стандарти за качество, изготвени съвместно между Касата и МЗ. Контролът обаче ще се осъществява само от Здравната каса. Новият начин на финансиране трябва да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

Промените в закона предвиждат още месечната финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на потребностите. С новите текстове се предлага да отпадне и ангажиментът за попълване на формуляр за самооценка, който поражда сериозни затруднения за лицата, съобщават от МТСП.

„С измененията ще се съкратят сроковете за получаване на подкрепа и те ще могат по-бързо да се възползват от своите права. Ще се намали и административната тежест. Хората с увреждания ще получават необходимата им финансова подкрепа чрез подаване само на едно заявление, придружено с медицински документ, в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. За отпускането на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и за наем на общинско жилище също няма да се изисква индивидуална оценка на потребностите и попълване на формуляр за самооценка“, уточняват от социалното министерство.

Запазва се изготвянето на индивидуална оценка на потребностите по установения ред при кандидатстване за целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство и приспособяване на жилище, както и за установяването на потребността от лична помощ, социални услуги или друг вид подкрепа по ред и условия, определени в Закона за хората с увреждания.

Осигурява се и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за хората с увреждания към Министерския съвет. До края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни регулации във връзка с устройството, дейността и правомощията на новата структура в подкрепа на хората с увреждания.

Пълния текст на проекта може да видите тук. 

Източник: zdrave.net

Leave a Reply