Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, септември 21, 2021
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » МЗ е изпълнило 62,17% от плана за приходите и 41,75% за разходите за първата половина на 2020
  • Последвайте ни:!

МЗ е изпълнило 62,17% от плана за приходите и 41,75% за разходите за първата половина на 2020 

Министерството на здравеопазването

62,17% е изпълнението на приходите към 30.06.2020 г. спрямо уточнения план за периода. Това става ясно от отчета за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването за първото полугодие.

С най-голям относителен дял от отчетените към 30 юни приходи са тези от държавните такси, които са в размер на 15 688 323 лева при уточнен план 29 260 000 лева, което представлява 53,62 на сто изпълнение. От тях най-голям е дела на приходите, реализирани от Изпълнителната агенция по лекарствата, събрани съгласно Тарифа за таксите по ЗЛПХМ, в размер на 11 983 868 лева. Втори по относителен дял са събраните приходи от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето – 2 976 510 лева. От националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са постъпили 727 945 лева.

Приходите и доходите от собственост включват приходите от продажба на услуги, стоки и продукция и приходи от наеми и други приходи. Към 30 юни те са в размер на 3 322 873 лева, което представлява 51,92% от уточнения план, който е в размер на 6 400 000 лева. Най-голям е дела на приходите, събрани от Центровете по трансфузионна хематология, в размер на 3 020 890 лева.

Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода са в размер на 564 790 лева, или 28,24 на сто спрямо уточнения план за 2020 г., който е в размер на 2 000 000 лева. Отчетените приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми към 30 юни са в размер на 5 508 806 лева, като от страната са получени 5 422 563 лева, а от чужбина 86 243 лева.

Уточненият план на разходите към 30 юни е в размер на 673 528 929 лева, а изпълнението му е 281 226 962 лева или 41,75%. От тях за Министерство на здравеопазването-Централно управление разходите са в размер на 111 769 694 лева и за второстепенните разпоредители с бюджет разходи в размер на 169 457 268 лева.

Ведомствени разходи по бюджета на МЗ към 30 юни са 169 953 953 лева, от които разходите за персонал са 136 381 339 лева, които включват както възнагражденията по трудови и служебни правоотношения, така и други плащания и възнаграждения, разходи за възнаграждения на извънщатния персонал, обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител и задължителните осигурителни вноски от работодатели.

Разходи за ведомствена издръжка в размер на 32 222 204 лева. Голяма част от тях са отчетени от ЦСМП – 8 269 127 лева, Държавните психиатрични болници – 4 003 465 лева и Регионалните здравни инспекции – 6 701 660 лева.

Средства за капиталови разходи в размер на 1 350 410 лева за инвестиционни проекти на МЗ-Централно управление и второстепенните разпоредители с бюджет.

За централни доставки са платени общо 25 926 283 лева, от които за ваксини и тестове – 13 508 487 лева; лекарствени продукти по Наредба 34 – 8 621 700 лева, за радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори – 1 202 996 лева; за реактиви за NAT технология за диагностика на дарената кръв – 2 575 781 лева и за медицински изделия – 17 319 лева.

За реализиране на национални програми са разходвани – 634 645 лева., като за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции те са 441 147 лв., за превенция и контрол на туберкулозата – 23 390 лв., за подобряване на майчиното и детско здраве – 92 666 лв., за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България – 77 070 лв., а по Националната стратегия за интегриране на ромите 2012– 2020 г. – 372 лева.

Отчетените разходи за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България от Центъра за асистирана репродукция са в размер на 8 203 357 лева.

Отчетените субсидии за държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за дейности за извършена дейност по реда на Наредба №3, трансплантации по реда на Закона за трансплантации на органи тъкани и клетки и дейности свързани с превенция и лечение на COVID-19 са в размер на 75 899 957 лв. Възстановените средства за капиталови разходи от лечебните заведения за болнична помощ са в размер на 3 062 887 лева.

На БЧК е изплатена субсидия от 3 020 000 лева, а капиталовите трансфери за Червения кръст са в размер на 660 000 лева.

Отчета на Министерството на здравеопазването може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар