448 000 лв. за 2021 г. предвижда НЗОК за увеличение на заплащането за обработване на рецепти

НЗОК

НЗОК предлага на министъра на здравеопазването увеличеното заплащане на аптеките за обработка на рецепти да бъде записано в Наредба 10 за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Това става ясно от решенията на Надзорния съвет на Касата, взети на заседанието вчера.

В предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 е записано, че че в края на разпоредбата на чл. 8, ал. 5 на мястото на точката се поставя запетая, като се допълва: „ … ,а за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани по протокол лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на сто – 2.20 лв.“

Решението за увеличение на заплащането бе взето на предходното заседание на Надзора на 14 август по предложение на управителя на Касата проф. Петко Салчев и е във връзка с писмо на председателя на УС на Българския фармацевтичен съюз.

„НЗОК възприема като основателно искането, поради това, че независимо от увеличаването на плащанията за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, през последните 8 години стойността, която заплаща НЗОК за всяка рецептурна бланка, остава непроменена“, пише в решението на Надзорния съвет.

Увеличаването на стойността, която се заплаща на аптеките от 2.00 лв. на 2.20 лв. за обработване на рецептурни бланки с предписани по протокол лекарствени продукти с ниво на заплащане 100%, до края на годината ще излезе на Здравната каса около 24 600 лв. За 2021 г. трябва да се предвиди обаче увеличение на бюджетния разход от около 448 000 лв. Според надзорници по-голямо увеличение на тази стойност би било икономически нелогично, нецелесъобразно и в ущърб на Закона за бюджета на НЗОК.

„Резултатите от прилагането на променената разпоредба се изразяват в постигане на по-добро оценяване на труда на магистър-фармацевтите, които обслужват рецепти за 100% платени лекарствени продукти от НЗОК, предписвани на протокол. По този начин ще се увеличи броят на аптеките, които биха искали да отпускат 100% платени лекарствени продукти от НЗОК и така ще се увеличи възможността пациентите да получат своите лекарствени продукти без да се налага да пътуват на големи разстояния, когато липсва в близост такава аптека“, пише още в предложения от Надзора на Касата проект.

На вчерашното си заседание Надзорния съвет е утвърдил и стойностите за изпълнители на болнична помощ, ПИМП, СИМП, МДД и ДП за заплащане през месец август 2020 г., за работа при неблагоприятни условия през месец юли 2020 г., съгласно реда на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“.

Решенията на Надзорния съвет може да видите тук.

Източник zdrave.net

Leave a Reply