Годишните отчети на НЗОК влизат в парламентарната здравна комисия

Годишните отчети на НЗОК влизат в парламентарната здравна комисия

Годишните отчети за дейността и изпълнението на бюджета на НЗОК ще бъдат гледани тази седмица в парламентарната здравна комисия, става ясно от програмата на Народното събрание.

Припомняме, че отчетите вече бяха одобрени както от Надзорния съвет на Здравната каса, така и от Министерски съвет. От тях стана ясно, че общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери – всичко към 31 декември възлиза на 4 396 527 500 лв. В сравнение със същия период на 2018 г. се отчита ръст от 448 457 800 лв. или с 11,2%, което се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.

Разходите по ЗБНЗОК за 2019 г. са в размер на 4 344 945 000 лв. През годината Надзорния съвет на НЗОК е разпределил 72 873 400 лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания. В сравнение с 2018 г. се отчита увеличение на разходите с 495 621 300 лв.

От отчета става ясно, че за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и за лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са платени общо 1 144 124 800 лв. или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания. За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 105 657,0 хил. лв., или 2,4% от всички здравноосигурителни плащания.

За медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност са изплатени 259 401 200, или 6% от всички здравноосигурителни плащания. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

Здравноосигурителните плащания за 2019 г. общо са в размер на 4 315 700 300 лв. От тях за първична извънболнична медицинска помощ са дадени 226 436 600 лв., или 5,3% от всички здравноосигурителни плащания; за специализирана извънболнична медицинска помощ – 250 222 900 лв., или 5,8% от всички здравноосигурителни плащания; за дентална помощ- 164 573 100 лв. или 3,8% от всички здравноосигурителни плащания; за медико-диагностична дейност – 89 724 100 лв. или 2.1% от всички здравноосигурителни плащания. За болнична медицински помощ са изплатени 2 075 560 600 лв. или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания.

От Годишния отчет за дейността на Касата става ясно, че продължава тенденцията за постоянно нарастване на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Проведените преговори за отстъпки от стойността на скъпоструваща медикаментозна терапия, заплащана от НЗОК, обаче са дали възможност за възстановяване на значителни суми. Според анализа, направен от НЗОК, увеличението на тези разходи отразява реално съществуващите процеси в страната – демографската структура и тенденцията към увеличаване на продължителността на живот, които логично обуславят нарастването на броя пациенти с едно и повече заболявания.

Контролната дейност, извършвана от НЗОК предимно чрез внезапни проверки, е оказала положително въздействие върху системата, изразено в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки и на изискванията за подобряване качеството на оказаната медицинска помощ, както и на воденето на документацията и организацията на работа в лечебните заведения, става ясно още от отчета.

Годишния отчет на дейността на НЗОК за 2019 г. може да видите тук.

Годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2019 г. може да видите тук и тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply