МЗ отново пусна Методиката си за ТЕЛК

МЗ отново пусна Методиката си за ТЕЛК

Министерството на здравеопазването отново предложи за обществено обсъждане Методиката си за изчисление на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, която беше отменена окончателно от Върховния административен съд. Това става ясно от предложения проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза от Министерството на здравеопазването, публикуван за обществено обсъждане до 31 юли.

Методиката беше отменена от ВАС заради неспазване на разпоредбата на Закона за нормативните актове, определяща нормативното съдържание на мотивите към изменението в Наредбата.

Сега от МЗ отново са разписали, че когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.

От Министерството уточняват, че липсата на изискване за начина на определяне на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане на лице с няколко увреждания,

щяло да доведе до ощетяване на множество лица,

които имат право да се освидетелстват, както и до загуба на техни права, свързани с получаването на социални придобивки.

Според МЗ дългогодишната практика в прилагането на Наредбата за медицинската експертиза от преди 3 август 2018 г. (когато бе приет текстът на отменената т. III, съответстващ на текста на предложената за допълнение т. III от Методиката), доказва „медицинската нецелесъобразност на сумирането на процентите, съответстващи на множество заболявания, най-вече когато на повечето от тях съответстват отправни точки с под 50 на сто.“ По този начин хора с множество леки неинвалидизиращи заболявания са се облагодетелствали от възможностите за подкрепа, подпомагане и интеграция, почти еднаква с тази, която се е предоставяла на лица с единични, но тежки увреждания, на които съответства висок процент.

Според Министерството само медицинската логика е при определянето на отправните точки за оценка на нетрудоспособността, всички увреждания, на които съответстват отправни точки с 50 и повече проценти, да са значими по тежест и да изискват допълнителна подкрепа, за да може дефицитът да бъде максимално преодолян и лицето да се интегрира по възможно най-добрия начин в битовата, трудовата и социалната среда. „Обратно – всички увреждания, на които съответстват опорни точки с по-малко от 50%, са леки, формираният в резултат на тях дефицит е несъществен и преодолим, без допълнителна подкрепа“, пише в мотивите към проекта.

По данни на НЦОЗА за 2018 г. общият брой на освидетелстваните и преосвидетелстваните лица е 165 828, от които най-голям относителен дял (35,6%) се пада на възрастовата група 50-59 години, следвана от групата 60-64 години (20,2%), групата 65+ (16,4%) и групата 40-49 години (16,3%). От тях 8,9% не са получили правопораждащ процент (50), 40,4% от лицата са получили между 50 и 70%, 31,3% от лицата са получили между 71 и 90% и 19,4% от лицата са получили над 90%.

На преобладаващата част от лицата (~ 42%) е определен срок на валидност на експертното решение 3 години, а

групата на лицата с пожизнено действие на експертните решения е 18%

Останалите 40% от лицата са получили срок на валидност на експертните решения 1 или 2 години.

По данни на НЦОЗА за 2019 г., общият брой на освидетелстваните и преосвидетелстваните лица е 167 291, от които най-голям относителен дял (34,1%) се пада на възрастовата група 50-59 години, следвана от групата 65+ (19,8%), 60-64 години (19,6%) и групата 40-49 години (15,5%). „Тези данни показват отново известен, макар и незначителен ръст на общия брой освидетелствани/преосвидетелствани лица през 2019 година спрямо 2018 г. (с по-малко от 1%), като става пренареждане на възрастовите групи в зависимост от постановения процент ТНР/ВСУ – нараства делът на групата 65+ години с 3,4 пункта, което я извежда на второ място.

В зависимост от процента ТНР/ВСУ, който са получили лицата при освидетелстването/преосвидетелстването през 2019 г., разпределението е следното: 11,3% не са получили правопораждащ процент (50), 39,3% са получили между 50 и 70%, 28,7% са получили между 71 и 90% и 20,7% са получили над 90%.

В сравнение с 2018 г. се наблюдава нарастване с 4,4 пункта на относителния дал на лицата, които не са получили правопораждащ процент и

с 1,3 пункта на лицата с най-тежките увреждания (получили над 90%)

В останалите две групи на тежест на ТНР/ВСУ (50 – 70%; 71 – 90%) се наблюдава известен спад от порядъка на 1 – 2 пункта. На преобладаващата част от лицата (38,5%) е определен срок на валидност на експертното решение 3 години, като спрямо 2018 г. е налице намаление с около 3 пункта, а групата на лицата с пожизнено действие на експертните решения е 20,9%, което пък е нарастване също с около 3 пункта.

В ретроспекция броят на освидетелствани и преосвидетелствани лица намалява през последните 5 години, като през 2015 година, той е бил 183 804.

Доклада на министър Ананиев към проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза от Министерството на здравеопазването може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply