Пенсионер от друга държава подлежи ли на здравно осигуряване в България?

Пенсионер от друга държава подлежи ли на здравно осигуряване в България?

Аз съм пенсионер по болест, български гражданин. Съпругата ми е гражданка на Украйна, също пенсионер по болест. Има ли законово основание да ползва медицинска помощ като здравноосигурена в България? Къде и към кого да се обърна за съдействие?

Атанас Димов, гр. Варна

Вероятно имате предвид дали съпругата ви подлежи на задължително здравно осигуряване в НЗОК. Кръгът на хората, подлежащи на задължително здравно осигуряване в НЗОК, е определен в чл.33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). В основата на придобиване качеството “осигурено лице” за целите на задължителното здравно осигуряване е българското гражданство. Граждани на друга държава също могат да придобият качеството “осигурено лице” за целите на задължителното здравно осигуряване, но при наличие на предвидените в ЗЗО условия.

Конкретно, граждани от страни, извън ЕС/ЕИП и Конфедерация Швейцария, са здравноосигурени в НЗОК, при условие че попадат в приложното поле на чл.33, ал.1, т.3 от ЗЗО, съгласно който: “Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна”.

Съгласно чл.23 от Закона за чужденците в Република България чужденците пребивават в България:

– краткосрочно – до 90 дни, в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;

– продължително – с разрешен срок до една година;

– дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

– постоянно – с разрешен неопределен срок.

За чуждите граждани, които краткосрочно и продължително пребивават в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи. Те заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна (чл.39, ал.5 от ЗЗО). На основание чл.34, ал.1, т.2 от ЗЗО, задължението за осигуряване на лицата възниква от датата на получаване на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване.

В заключение уточняваме, че гореизложеното е само насочваща информация, като се позоваваме на Закона за здравното осигуряване. Правомощията по определяне на кръга от хората, които подлежат на здравно осигуряване в България (според българското законодателство), са предоставени на Националната агенция за приходите (НАП), а не на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). На това основание за становище по вашия случай трябва да се обърнете към НАП.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply