Онкоболните с по-високо ниво на стрес заради КОВИД

Онкоболните с по-високо ниво на стрес заради КОВИД
Онкоболните пациенти са с по-високо ниво на стрес заради КОВИД, показва проучване на 4 болници. Български специалисти по медицинска онкология от МБАЛ „Надежда“ София, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, КОЦ Русе и KOЦ Бургас използваха иновативен метод, за да проучат как заплахата от КОВИД -19 влияе на нивата на дистрес при пациентите с онкологични заболявания, съобщиха от „Надежда“.

Изследването, направено при 300 пациенти с онкологични заболявания, проучва връзката между субективната оценка за време и нивата на тревожност и дистрес по време на химиотерапия в условията на коронавируса. Съпоставката на това колко дълго трае една минута според пациента и реалното протичане на времето (минута, засечена с хронометър), се оказа надежден индикатор за отчита нивата на безпокойство преди или по време на лечение. Колкото по-бързо преминава една минута за болния, толкова по-вероятно е той да има по-високи нива на дистрес и безпокойство.

Резултатите тази година показват

сигнификантно увелчаванене на броя болни с висок дистрес по време на пандемията с 8 %. Освен това, се отчитат и по-високи стойности на тревожност съпоставено с период без зараза. През 2017-2019 г. с този метод бяха изследвани 375 пациенти с онкологични заболявания преди старт на лечение, като от тях 50%, или всеки втори беше с високи нива на дистрес.

Сега изследването показва, че и усещането за протичане на минута време за онкоболните е много по – забързано в пандемична обстановка – ако преди средната стойност, за протичане на минута време е била 40 секунди, сега тя е едва 25 секунди.

Според статистическия анализ,

именно присъствието на КОВИД-19 и страха от заразяване увеличва сигнификантно притесненията и дистреса на пациентите с рак, и именно по усещането им за време, тези болни биха могли да се идентифицират. Безспорно, при пациентите с онкологични заболявания тревожността и дистресът влияят на лечението и са рисков фактор за неспазването му, като дори имат пряко отношение към тяхната преживяемост. В условията на пандемия този факт придобива още по-голямо значение. Отчитането на нивата на безпокойство, посредством оценката за време, може да насочи своевременно вниманието на онколозите към най-уязвимите по отношение на стреса онкопациенти в условията на заплаха от КОВИД-19. Това би осигурило своевременната намеса и подкрепа от страна на специалисти – психолози или психиатри, за да продължи лечението по най-ползотворния за пациента начин.

Екипът на МБАЛ „Надежда“ е водещ

инициатор на проучването, но в него се включват лекари и пациенти от държавна и общински болници, с оглед идентифициране на рисковите болни и осигуряването на по-добра комуникация с тях, подчертаха от болницата. Методът на изследване беше разработен и приложен миналата година от българските онколози, а резултатите бяха публикувани в едни от най-авторитетните издания за медицинска онкология в света – Journal of Clinical Oncology на Американското дружество по клинична онкология (ASCO), Supportive Care in Cancer, Current Psychology на Springer-Nature и представени пред световната онкологична общност на традиционната среща на ASCO през 2019 и 2020 г.

Очаква се резултатите от тазгодишното проучване да бъдат представени като абстракт в тазгодишната среща на Eвропейското дружество по медицинска онкология (ESMO).

Източник: clinica.bg

Leave a Reply