Специалистите по здравни грижи окончателно получиха право на самостоятелни практики

Специалистите по здравни грижи окончателно получиха право на самостоятелни практики

БСП: Затвърждава се тенденцията да се раздробяват лечебните заведения на „дюкянчета“

Специалистите по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, рехабилитатори могат да създават собствени медицински практики, в които самостоятелно, без наблюдение, да изпълняват лекарски предписания. Това беше записано окончателно в Закона за лечебните заведения, след като депутати приеха измененията и допълненията към закона на второ четене днес.

Здравните специалисти могат да откриват амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат индивидуална или групова практика за здравни грижи. Съответно могат да ги откриват като физически лица – лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори или като еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, като в тези случаи едноличният собственик ще управлява и представлява лечебното заведение.

В Закона е уточнено, че индивидуална практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират по реда на чл. 40. Групова практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри и/или акушерки и/или рехабилитатори, като и тук изискването е за минимум три години стаж в съответната професионална област и регистрация. Практиките за здравни грижи може да извършват дейности и в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Регистрацията се извършва в РЗИ, като в 10-дневен срок от постъпването на заявлението, регионалната здравна инспекция извършва проверка за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение, проверява за наличието на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели (когато лечебното заведение ще използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение) и издава удостоверение. В случай, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания и/или утвърдените медицински стандарти или на лечебното заведение не е издадена лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, РЗИ дава предписания и определя срок за отстраняването на неизправностите, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

„Това е основната, фундаменталната, промяна, която законодателят е предвидил в този закон. Съгласен съм напълно, че в България съществува нужда от тези специалисти, но трябваше да бъде регламентирана по по-професионален начин. Сега на практика се затвърждава тенденцията да се раздробяват десетки лечебни заведения на „дюкянчета“. Ще се получат гафове. Не си позволявайте да прекрачвате по този начин границата. Възможностите на телемедицината са достатъчни, съществуват и други начини, по които да се извършват тези дейности, без да се прекрачва допустимата граница“, заяви от парламентарната трибуна депутатът от БСП проф. Георги Михайлов.

„Има лечебно заведение, в което медицинските сестри могат да работят самостоятелно и това е хосписа, но там болните трябва да бъдат приети. Сега даваме възможност тези грижи да се правят вкъщи, а пациентите да не се хоспитализират. Питам обаче – защо в тези лечебни заведения пренебрегваме лекаря. Без неговите назначения, заведенията не могат да работят, защо лекарят не може да участва в създаването на този тип лечебни заведения. Освен това не е ясно какъв тип данъчен субект представляват физическите лица, които откриват амбулатория. Няма стандарт за действие на това лечебно заведение, не е ясно и какъв вид данъчен субект са“, заяви и доц. Георги Йорданов.

„Това предложение касае механизма, по който се създават лечебни заведения на медицински сестри и т.н. За лекарите, възможността да създават лечебни заведения за извънболнична помощ съществува в закона и не смятаме за необходимо да ги описваме отново“, отговори председателят на парламентарната група на ГЕРБ и на здравната комисия д-р Даниела Дариткова.

„Вие не правите разлика между физическо лице и лечебно заведение. Лекарят няма право да учредява такъв лечебно заведения. Правите юридически бълвоч и ние ще бъдем потърпевши от това“, репликира доц. Йорданов.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply