Приеха промените в Закона за лечебните заведения

Приеха промените в Закона за лечебните заведения

Ясни са критериите за кръстосано донорство и трансплантация на матка

Депутатите от здравната комисия приеха на второ четене измененията в Закона за лечебните заведения, с които се променят и Закона за кръвта, Закона за трансплантациите, Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и в Закона за бюджета на НЗОК.

Народните представители бяха единодушни, че държавата и общините могат да отпускат  целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи на общинско лечебно заведение за извънболнична помощ или за болнична помощ. 20% от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които държавата е едноличен собственик, ще се внасят в централния бюджет, както беше досега, но 80-те %, които остават собственост на лечебното заведение, ще могат да се ползват както за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, така и за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването ще определя държавното лечебно заведение, което да осъществява медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по Закона за Националната служба за охрана (президента, вицепрезидента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и главния прокурор), медицинско осигуряване на чуждестранни делегации при посещения в страната, както и медицинското осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание. Изпълнението на медицинските дейности за тези лица

ще се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на МЗ

въз основа на договор между министъра на здравеопазването и определеното лечебно заведение, с изключение на дейностите, които се заплащат от НЗОК.

С измененията в закона към досегашните задължения на болниците, ангажираните с проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти, се въвежда задължението ежедневно да предоставят информация на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. В случай, че лечебно заведение не предостави или не предостави в срок тази информация се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а

при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.

Който не предостави или възпрепятства предоставянето на информация се наказва с глоба от 300 до 800 лв., а когато нарушението е извършено от едноличен търговец, , се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1200 до 2500 лв. Когато е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

Налагат се глоби и на тези, които нарушават разпоредбите този закон или на нормативен акт по прилагането му. Нарушителите се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв. Нарушенията ще се установяват с актове на длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията.

Депутатите приеха рестриктивни мерки, свързани с нарушаването на медицинските стандарти, като при второ нарушение

може да бъде отнета регистрацията на лечебното заведение

„Това се прави с цел защита на пациентите“, мотивира решението председателят на комисията д-р Даниела Дариткова.

Здравната карта става безсрочна, като ще бъде актуализирана до 1 август всяка година.

С промените в закона се разрешава трансплантацията на матка, но само след като донора е осъществил раждане на живо дете и е в предменопаузална възраст. При кръстосано донорство вземането на органи се извършва, ако са изпълнени едновременно следните условия: първият донор е дал нотариално заверено писмено съгласие да бъде донор, включително при кръстосано донорство, и е посочил първия реципиент като лице, на което е съгласен да бъде донор, включително при кръстосано донорство; вторият донор е дал нотариално заверено писмено съгласие да бъде донор, включително при кръстосано донорство, и е посочил втория реципиент като лице, на което е съгласен да бъде донор, включително при кръстосано донорство; първият и вторият донор и първият и вторият реципиент са включени в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“; налице са биологично съвместими първи и втори реципиент на първия и втория донор, които са дали писмено информирано съгласие за присаждане при условията на кръстосаното донорство;  преди вземането първият и вторият реципиент са определени от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“; изминали са не по-малко от два месеца от включването на първия и втория донор и първия и втория реципиент в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. При кръстосано донорство вземането на органи се извършва едновременно на първия и втория донор.

Разрешава се на физически и юридически лица да даряват средства

за дейности по трансплантация чрез сключване на договор с лечебното заведение, който поражда действие след одобряване от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и вписване в регистъра й.

Предстои Законът за лечебните заведения да бъда гледан на второ четене в парламентарна зала.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply