Касата плаща неизползваемите остатъчни количества онколекарства по списък

Касата плаща неизползваемите остатъчни количества онколекарства по списък

Няма ограничения за РЕТ скенер

Няма ограничение за заплащане на позитронно-емисионна томография (РЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) и на хематологичните клинични пътеки в случаите, когато същите са отчетени като амбулаторна процедура (АПр. Това каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП проф. Георги Михайлов по време на днешния парламентарен контрол. Министърът уточни, че заложените в НРД 2020-2022 ограничения са били коригирани с анекса към Рамковия договор, който НЗОК и БЛС подписаха във вторник.

„НЗОК и БЛС се съгласиха с принципа, че не е задължително във всеки случай на хематологично заболяване, всяко здравноосигурено лице да бъде отчитано по КП с посочения минимален престой, а е възможно този престой на болнично лечение да бъде по-кратък, при осигуряване на необходимите медицински процедури от диагностично-лечебния алгоритъм. Вместо една КП да се отчита с предсрочно изпълнение в областта на медицинската онкология и хематологията са разработени амбулаторни процедури, които не изискват болничен престой с преспиване и техния алгоритъм се изпълнява в рамките на няколко часа. В тези случаи, по преценка на лекуващото лечебно заведение пациентът може да се отчете по амбулаторна процедура №6, №7 или №8, които осигуряват необходимите изследвания и терапевтични дейности“, каза министърът.

В отговор на следващия въпрос от проф. Михайлов относно заплащането от НЗОК на остатъчни количества лекарствени продукти за лечение на онкохематологични заболявания на лечебните заведения, министър Ананиев заяви, че този проблем също е бил обсъден при преговорите на НЗОК с Български лекарски съюз за НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. Договорено е противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания да се прилагат по назначените схеми, като пациентите се приемат във времеви график, който гарантира най-малък излишък на формите за инфузия. Този график се утвърждава от завеждащия клиниката/ отделението, където се осъществява терапията с инфузиционни противотуморни лекарствени продукти.

„Лечебното заведение следва да разполага на територията си с аптека за задоволяване нуждите на лечебно заведение с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща извън цената на КП и/или амбулаторната процедура. Лекарствените продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се приготвят в аптеката на съответното лечебно заведение във вид за директно приложение на пациента. Болничната аптека води журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания, в който данните се регистрират ежедневно. В случай, че след приготвяне на индивидуалните дози на здравноосигурени лица (ЗОЛ) от количеството за деня се формира остатък от даден лекарствен продукт, който не може да бъде приложен в срока му на годност, остатъкът се отразява в опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечението на онкологични/онкохематологични заболявания. В тази връзка НЗОК e изготвила Списък на лекарствени продукти, заплащани извън стойността на оказваните медицински услуги, при които е допустимо формиране на остатък, който е публикуван на електронната страница на НЗОК“, каза министър Ананиев.

НЗОК заплащала неизползваемите остатъчни количества в размер до 5% от приложеното на всички ЗОЛ от изпълнителя общо количество активно вещество за дадените лекарствени продукти по ATC код за съответния месец. Заплащането се извършвало при задължително подаване на информация за елементите на верификационния код – продуктов код, партиден номер, срок на годност, сериен номер към приложените лекарствени продукти и формираните, използвани или неизползваеми остатъци от лекарствени продукти.

„В заключение, считаме че изразените от Вас опасения за създаване на възможности за занижаване на дозата и промяна на интервала на приложение на лекарствените продукти са неоснователни, предвид факта че всички заложени в НРД текстове са обсъждани с представителите на БЛС, Експертния съвет по дейности организация и икономика, технология на лекарствата и болнична фармация и Професионалната организация на болничните фармацевти в България, както и са съобразени и с Правилата за добра фармацевтична практика“, каза министър Ананиев.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply