ВАС отмени частично методиката за ТЕЛК

ВАС отмени частично методиката за ТЕЛК

Отменениете разпоредби касаят Методиката за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти

Върховният административен съд отмени частично Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти в Наредбата за медицинската експертиза, става ясно от решението на съда, публикувано днес.

Според съда, съдържащите се в доклада на министъра на здравеопазването мотиви за нормативната промяна, не са ясно и пряко обвързани с конкретни факти, послужили за обосноваване на извод за необходимостта от промяната. „Търсената цел за постигане на обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза не дава своя отговор в предлагания от органа подход, който е едностранен и без аргументи по отношение некоректността на използваната досега математическа формула за изчисляване степента на увреждане. Този подход не е обективен, от една страна, защото не почива на статистически данни за честотата и процента лица с множество заболявания, а от друга, защото е крайно несправедлив по отношение на тези лица. Нередки са случаите, при които дадено увреждане, тежко по своя характер, е съпътствано с други, също сериозни увреждания, при които не е ясна трактовката и подхода на органа за действие. В мотивите на доклада, при излагане на съображенията за премахване на текстовете, свързани с математическия модел на изчисление на множество увреждания, не се развиват аргументи и няма обосновка на резонния въпрос как ще бъде премахната несправедливостта по отношение на тези лица“, пише в решението.

„Съображенията за премахване попадането на хора с леки увреждания в категорията лица с необосновано висока степен трайно намалена работоспособност не могат да обосноват липса на необходимост от излагане на съображенията и изводите за всички останали лица с множество сериозни, тежки увреждания“, пишат съдиите.

Според тях, изложените в доклада и финансовата обосновка мотиви относно очакваните резултати от прилагането са прекалено общи. В тях липсва конкретика и яснота, статистически данни и процентно съотношение на хората с увреждания по категории: с множество увреждания, тежки по своя характер, и други. Вместо това, в доклада се сочи, че оценка на промените може да се направи след като са ясни практическите резултати от прилагането на наредбата през определен период от време, неясно какъв и колко дълъг.

В доклада е посочено, че обществените отношения, предмет на проекта на постановлението, не са регламентирани в европейското право и тяхната уредба е въпрос на национално решение, позовавайки се на чл. 168, § 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, поради което не се налага анализ за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз. Видно от чл. 168, § 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз обаче действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите-членки що се отнася до управлението на здравните услуги и медицинските грижи, както и разпределянето на ресурсите, които са им предоставени. Съдът счита, че анализ за съответствие с правото на Европейския съюз е необходим в мотивите на акта, тъй като обществените отношения, предмет на проекта на постановлението, не се свеждат до управление на здравните услуги и медицинските грижи, а обхващат и аспекти от социалното осигуряването.

Предвид изложеното, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗНА, компетентният орган не е следвало въобще да обсъжда внесения проект на нормативен акт, към който не са приложени изискуемите се по закон мотиви, съответно доклад.

Констатираните нарушения на административно-производствените правила са съществени, защото са довели до нарушаване на основни принципи на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност. С оглед изложеното настоящият съдебен състав намира, че са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които налагат отмяна на оспорената разпоредба от Наредбата като незаконосъобразна.

Затова съдът отменя разпоредбата на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от приложение № 2 към чл. 63, ал.3 от Наредбата за медицинската експертиза, изменена с ПМС № 152 от 26.07.2018 г. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението на ВАС може да видите тук. 

Източник: zdrave.net

Leave a Reply