Вкарват промените за разходите за персонал в НРД през ЗЛЗ

Вкарват промените за разходите за персонал в НРД през ЗЛЗ

Регламентирани са лечебните заведения, които ще могат откриват медицинските сестри и акушерките

Законовите промени, които дават възможност да бъде записано разпределението на разходите за персонал в лечебните заведения в НРД, бяха внесени днес в парламента. През Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се правят измененията и в Закона за здравното осигуряване, в който е разписано съдържанието на Националните рамкови договори.

Към общата точка от чл. 55 „други въпроси от значение за здравното осигуряване“ е добавено и изричното „в това число изисквания относно структурата на разходите за персонал на изпълнителите на медицинска помощ от бюджета на НЗОК“. През ЗЛЗ се допълват и правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като изрично се посочва, че при извършването на проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от държавните и общинските лечебни заведения, агенцията ще проверява и съответствието с тези стандарти на вътрешните правила относно трудовите възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Целта е да се осъществява контрол върху начина на формиране на работните заплати в държавните и общинските лечебни заведения и съответствието му с утвърдените финансови стандарти, пише в мотивите към проекта.

Разписването на разпределението на заплатите в НРД беше ангажимент, поет от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев пред протестиращите медицински сестри. Ден преди подписването на Рамковия договор за медицински дейности за 2020-2022 г. обаче управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев заяви, че това не може да се случи, тъй като такъв текст не фигурира в ЗЗО.

Така, след гласуването на Проекта за ЗИД на Закона за лечебните заведения, текстът записан в НРД 2020, че от приходите, които има лечебното заведение, не по-малко от 50 на сто ще отиват за разходи за персонал, а не по-малко от 80% от тези 50% ще бъдат за медицински персонал, ще влезе в сила. В НРД е записано още, че съотношението в разходите за професионалистите по здравни грижи към лекарите ще бъде не по-малко от 1:1,6.

Проектът урежда и разкриването на самостоятелни практики на професионалистите по здравни грижи, което също беше сред исканията на протестиращите. Лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки ще могат да учредяват лечебни заведения като физически лица и като еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки. В случаите, когато лечебното заведение се учредява като еднолично търговско дружество, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение.

В тези лечебни заведени ще могат да се предоставят самостоятелно медицински и здравни грижи, да се осъществят манипулации, както и да се извършват дейности по промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление, към което се прилагат правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение; имената на лицата – съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика; дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение; документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение.

Leave a Reply