Необходими ли са подписите и на двамата родители, за да бъде сменен личният лекар на дете?

Необходими ли са подписите и на двамата родители, за да бъде сменен личният лекар на дете?

Вижте какво гласи законът

Необходими ли са подписите и на двамата родители, за да бъде сменен личният лекар на дете? Какви документи са нужни за смяната? Възможен ли е избор на личен лекар от друго населено място, не по адресна регистрация. Например, детето живее в Плевен, но адресната му регистрация е в Пазарджик.

Ирина Тончева, гр. Плевен

В съответствие с Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, здравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ на територията на цялата страна, сключил договор с НЗОК.

Всеки от родителите може да направи избор на личен лекар на детето, за което не е необходимо съгласието на другия родител.

В случая може да бъде избран общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в друго населено място, извън нормативно регламентираните срокове за това – през месеците юни и декември. Вариантите са следните: да бъде направен или временен, или постоянен избор на личен лекар.

Временен избор на ОПЛ може да се направи за срок от 1 до 5 месеца. След изтичане на срока на временния избор здравноосигуреният автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар – т.е. не е необходимо да уведомявате временно избраното джипи, при което е било детето. Смяната става по служебен път.

Другата възможност е да направите постоянен избор на личен лекар там, където детето пребивава продължително време. В този случай детето ще може да използва безпрепятствено медицинска помощ, когато се наложи.

За да осъществите нов постоянен и временен избор на общопрактикуващ лекар, са необходими съответните регистрационни форми – “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар“ или “Регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар”, които могат да се разпечатат от сайта на НЗОК.

Носете здравноосигурителната книжка на детето, в която лекарят ще впише трите си имена и датата на избора.

Може да бъде направен и онлайн избор (първоначален, временен, постоянен) на ОПЛ. Онлайн изборът на ОПЛ може да се прави лично от здравноосигурения или от негов родител/настойник.

Регистрационната форма за избор, подавана по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигурения или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. Достъпът до ПИС на НЗОК може да стане чрез издаден УКД от съответното РЗОК или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply