Сигналите за фалшиви болнични ще се препращат на органите за досъдебно производство

Сигналите за фалшиви болнични ще се препращат на органите за досъдебно производство

По предварителни данни на Националния осигурителен институт, който поддържа съответния електронен регистър, общият брой на издадениете болнични листове за деветмесечието на 2019 г. е 2 105 780. От тях, издадените в извънболничната помощ са 1 714 280 (81%), издадените в болничната помощ са 376 408 (17,9%) и от други лечебни заведения – 15 092 (0,7%). Броят на издадените болнични листове само от общопрактикуващи лекари е 1 186 598, което е 56% от общия брой. Броят на болничните листове, издадени по повод бременност и раждане, независимо от вида на лечебното заведение, е 92 750 (4,4% от общия брой).

Това казва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в отговор на въпрос на депутата от БСП Георги Гьоков относно увеличението на болничните и увеличаващия се размер на изплатените обезщетения за временна нетрудоспособност. „Не е доказано, че това се дължи на злоупотреби, но самият факт на подобно увеличение буди сериозни съмнения за такива. Освен това практиката показва, че вземането на болничен, който да се използва вместо отпуск, е лесно и позволява много хора се възползват от това. В същото време контролът при издаване на първичните документи за временна нетрудоспособност на ниво личен лекар не е висок и освен, ако няма индикации за масови измами (необичайно голям брой болнични, издадени от един и същ лекар), е много труден. За всяко влизане в болница също се издават болнични и докато болничните заведения са търговски дружества те също ще имат стимул да приемат повече пациенти, защото така ще си осигуряват повече плащанията по клинични пътеки, а това ще води до увеличаване на недействителните болнични“, казва във въпроса си Гьоков.

„С измененията в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи  се предвижда, при получаване на жалби, възражения и сигнали от физически/ юридически лица, съдържащи данни за извършено престъпление, директорите на РЗИ/ТП на НОИ/РЗОК/НЕЛК да ги изпращат на органите на досъдебното производство. В тези случаи директорите на РЗИ/РЗОК/НЕЛК се задължават да съдействат на органите на досъдебното производство за извършване на контролни/ допълнителни медицински дейности/ изследвания от лечебни заведения, различни от тези, които са извършили съответните изсшедвания/медицински дейности, свързани с издадени експертни решения на органите на медицинската експертиза (включително и болнични листове)“, казва министър Ананиев.

„Повишаването на активността на заинтересованите лица, изразяваща се в нарастването на процента на обжалваните от тях решения на органите на медицинската експертиза пред по-горестоящите органи, неминуемо ще доведе до намаляване на злоупотребите при издаването на болнични листове за временна неработоспособност“, допълва още министърът.

Той припомня, че медицински специалист, който издаде болничен лист в нарушение на нормативно установените изисквания, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв. „В тези случаи нарушенията се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция“, уточнява министър Ананиев.

Той припомня още, че параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година задължава Министерския съвет съвместно с Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса да извърши анализ и да разработи мерки за ограничаване на злоупотребите в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply