МЗ изменя Правилника за медицинската експертиза | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, юни 1, 2023
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » МЗ изменя Правилника за медицинската експертиза
  • Последвайте ни:!

МЗ изменя Правилника за медицинската експертиза 

МЗ изменя Правилника за медицинската експертиза

Една от промените е отменяна на изискването за задължително участие в експертизата на лекар с придобита специалност по профила на заболяването

Министерството на здравеопазването публикува проект на постановление на Министерски съвет за изменение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, с което ще се въведат редица промени при издаване на решение от ТЕЛК.

Министерството предлага да се отмени изискването за задължително участие в експертизата на лекар с придобита специалност по профила на заболяването, като остава възможността за това по преценка предвид медицинската целесъобразност, тъй като липсата на кадри затруднява работата на комисиите. Прецизират се изискванията относно оформянето на медицинската документация, въз основа на която се прави оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, като

целта е да се намалят случаите, в които ще се налага лицата да се явяват лично пред ТЕЛК

Заявлението за явяване на ТЕЛК вече ще може да се подава и от упълномощено лице.

Въвежда се образец на заповед за определяне състава на ТЕЛК от съответния ръководител на лечебното заведение, към което се разкрива комисията, както и определянето на срокове в процедурата по създаването на ТЕЛК. Регламентира се възможността броят и профилът на специализираните състави на НЕЛК да се променят чрез заповед на нейния директор, а целта на тази промяна е да се намалят причините за продължителното изчакване на произнасянето на НЕЛК.

Отменя се и изискването в регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) да работят лекари с призната медицинска специалност или с не по-малко от 5 години стаж по медицина, като целта е да се улесни ръководството на всяка РЗИ в осигуряването на лекари – експерти по медицинската експертиза в картотеката,

предвид кадровия дефицит на лекари, желаещи да работят в РЗИ

Допълват се поводите, по които личният или лекуващият лекар могат да насочат болния към ТЕЛК.

Образецът на медицински протокол на ЛКК за насочване към ТЕЛК се въвежда с цел уеднаквяване на практиката в страната, осъвременяване и пълнота на информацията в него и в съответствие на възможностите за електронна обработка.

Отменят се функциите на председателя на ТЕЛК да дава указания на лицата, свързани с пенсионирането и трудоустрояването на лицето. Ограничава се възможността НЕЛК да отменя и връща експертните решения на ТЕЛК за ново произнасяне само в случаите, когато представената медицинска документация не обективизира напълно здравословното състояние на лицето. Целта е да се намалят случаите на излишно процедурно утежняване чрез удължаване на процедурата по освидетелстване.

В доклада на министъра се уточнява още, че целта на премахването на контролните картони в РКМЕ е

да се премахне дублирането

в начините на отразяване движението на медицинската документация.

„Финансов разход се очаква да бъде реализиран за изграждане и внедряване на Информационната база данни на медицинската експертиза, който ще бъде в рамките на утвърдения бюджет на Министерство на здравеопазването. Всички останали промени, нямат отношение към повишаване на разходите или по-скоро имат ефект на намаляване на настоящите разходи, свързани със задължителното изпращане на кореспонденцията с известие за доставка, задължително използване на хартиен носител за кореспонденция и други“, пише още в доклада.

Предвижда се проектът на нормативния акт

да влезе в сила от 1 януари 2020 г.

Изключение е изготвянето на анализ от НЕЛК, въз основа на данните от информационната база данни, тримесечното планиране и извършването на проверки на част от необжалваните експертните решения на ТЕЛК, което влиза в сила от 1 юли 2020 г.

„С цел осигуряване на необходимите предпоставки за прилагането на Правилника от 1 януари 2020 г., в Преходни и заключителни разпоредби се предвижда в срок до 30 септември 2019 година НЕЛК и Министерство на здравеопазването да организират и проведат обучение на работещите в ТЕЛК, РЗИ, НЦОЗА и териториалните поделения на НОИ за работа с информационната база данни, а до 31 декември 2019 година НОИ, съвместно с НЕЛК трябва да предприемат необходимите организационни и технически мерки за осигуряване на достъп на медицинските комисии до информационната база данни“, пише в доклада.

„Във връзка с новите разпоредби, касаещи функционирането на лекарските консултативни комисии (ЛКК) и свързването на информацията от тяхната дейност по отношение на медицинската експертиза с информационната база данни, се предвижда процедурата по тяхното създаване за 2020 година да стане през месец ноември 2019 г., а

публикуването на списъците на ЛКК да стане до 5 декември 2019 г.“,

допълва министърът.

В срок до 1 декември 2019 г. ръководителите на съответните лечебни заведения, към които ЛКК са разкрити, трябва да издадат заповед, с която да определят състава на съответната ТЕЛК, като до 15 декември 2019 година директорите на РЗИ трябва да въведат тази информация в информационната база данни, става ясно още от доклада на министъра.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар