Преразглеждане на решенията на ТЕЛК 2019

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК 2019

До 11-ти юли 2019 г., тези които са освидетелствани от ТЕЛК за периода  3 август 2018 г.-10 юни 2019 г. могат по изключение да поискат преосвидетелстване което на практика означава преразглеждане на издаденото решение.След тази дата който е пропуснал  може да се яви при общите условия на чл. 56 от ПУОРОМЕ.

НОВОТО 

Днес в Държавен вестник бе публикувано очаквано изменение на Наредба за медицинската експертиза за сбора от процентите при няколко увреждания.Обсъждането на проекта трябваше да завърши на 21 април и бяха внесени много становища и предложения,но корекции по него не са направени. Единствената разлика е,добавения текст за ощетените през периода от досегашните разпоредби.

Разликата :При няколко заболявания  досега се допускаше сборуване на проценти ако едновременно за поне едно от тях се предвижда над 80 % и за поне още едно друго-над 50%. Занапред това ще се прави ако има едновременно поне 2 заболявания за които се предвижда50 и  над 50%..

Тоест,преразглеждането би имало смисъл само за тези,които имат издадено решение на ТЕЛК при водещо заболяване с оценка в  диапазона между 50 и 80 %, независимо дали решението им е влязло в сила или не.Така както е текстът всички останали освидетелствувани през този период също могат да поискат преразглеждане,но не може да разчитат да получат нещо различно.

СПЕЦИФИКА и недоразумения

Заварените случаи : Тези,които до днес са подали документи но нямат решение  са ясни и изглеждат привилегировани / ако по преписката са им включени съответните документи за всички заболявания/.За тези обаче които имат издадено решение , но то не е влязло в сила/ очаква се да изтече срока за обжалване или е  обжалвано пред НЕЛК/ разрешението е странно–предвидено е да се прилага „ досегашния ред“ и то на Наредбата а не на Правилника.Ако в НЕЛК комисиите четат буквално и при тях се появи или добави жалба , че вече има изменения в НМЕ , те би трябвало да я пренебрегнат. По никакъв начин не може да се разбере , какво имат предвид вносителите и защо НЕЛК да не могат да прилагат новите разпоредби и да променят съответните решения на ТЕЛК.Така или иначе това определя за тези случаи че е по-добре да се подаде заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК и то в срока до 11 юли,без да се чака развитието по досегашното решение. Същото трябва да важи и за тези които са обжалвали решението на НЕЛК в съда.

Съпоставката с други разпоредби. В ДВ бр. 64 / 3 август 2018 г.бе добавена нова разпоредба в НМЕ чл. 68  ал. 5: „ ТЕЛК/НЕЛК се произнасят по необходимостта от чужда помощ и при степен на трайно намалена работоспособност (степен на увреждане) 80 на сто, когато едно или повече съпътстващи заболявания обуславят над 50 на сто трайно намалена работоспособност (степен на увреждане).“ Това бе в синхрон с досегашния текст в Методиката,но приложението му занапред поражда въпроса : в кои случаи  при няколко заболявания и получен от тях сбор между 80 и 90 % да се определя необходимост от чужда помощ. Това е доста съществено,защото чуждата помощ е елемент от оценката по Закона за хората с увреждания и води поне до добавките по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.

 ЗАСЕГНАТИТЕ през периода

В портала за обществени консултации на сайта на Министерския  съвет фигурира и т.н. „Оценка на въздействието и там може да се прочете,че  „ Резултатите от анализа  направен от Министерство на здравеопазването въз основа на   информация от Националната експертна лекарска комисия  показват, че при 7,9% от преосвидетелстваните лица по повод обжалване пред НЕЛК се наблюдава постановяване на по-нисък % в резултат на нормативната промяна на Наредбата за медицинската експертиза. В Министерство на здравеопазването беше представен и анализ, изготвен от Национално представените организации на и за хората с увреждания, според който за 14,5% лица, оставащи в диапазона 50 – 100%, се понижава групата инвалидност „

Какво може да се очаква според този доклад : цитат „Постигането на тези резултати може да се илюстрира със следния пример: Лице, подлежащо на освидетелстване/преосвидетелстване има няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/ вид и степен на увреждане е посочен отделен процент. Най-високият процент, съответстващ на най-тежкото увреждане е 70%. На останалите увреждания съответстват 60%, 50% и 30%. Съгласно предложената нормативна промяна, към 70% (най-високия процент) прибавяме 20% от сбора на процентите на останалите увреждания (60+50+30), което съответства на 28% и получаваме окончателната оценка, която в случая е 98%.

Същото лице, оценено по настоящия ред, ще получи 70%.“

ОБСЪЖДАНЕТО

От десетките предложения за промени на Наредбата,на практика беше даден заден ход единствено за тази ситуация : цитат „Действието на тези разпоредби в продължение на половин година показва резултат , който доказва, че част от лицата, които са с повече от едно заболяване/увреждане (и не попадат в горната хипотеза с 80 % или над 80 %), но имат заболявания за които е посочена отправна точка 50 и повече от 50%, и във формиране на крайната оценка не намират отражение останалите заболявания, довели до степенно повишаване на увреждането на лицето и по този начин, наличната степен на увреждане на определени категории освидетелствани лица (с едно или с повече от едно увреждане) не намира израз в обективна оценка чрез крайния процент, който се постановява с експертното решение.“

Разбира се ,стои въпроса защо трябваше в продължение на 10 месеца да се постановяват решения,които после да се преразглеждат ,след като това можеше да се предвиди като ефект много лесно. Последваща оценка на въздействието поначало се предвижда само за нов регламент при който има трудно предвидими последици , а ако те са предвидими или абсолютно непредвидими- просто не се приемат.

 ТЕКСТ : 1. Точка IV се изменя така:

„IV. Когато са налице две или повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 50% или над 50%, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.“

11.06.2019                                           Асен Георгиев

Leave a Reply