1,4 млн. лв. дава МЗ за консумативи за диагностика на хепатит В и С

Близо половин милион с хепатит В и С
Yandex
Близо половин милион с хепатит В и С
Yandex

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по НППК на ХИВ и сексуално предавани инфекции за нуждите на страната през 2019 г.

Поръчката включва 63 обособени позиции, а прогнозната й стойност е 1 390 993,47 лв. без ДДС, която представлява максималният разполагаем финансов ресурс на министерството. Предложената от кандидатите цената следва да включва всички разходи до краен получател: стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до краен получател, при срок на годност не по-малък от 75% (седемдесет и пет на сто) от обявения от производителя към датата на всяка доставка. В предложената цена са включени програмирането на наличната апаратура, поддръжката на наличната извънгаранционна апаратура, на която ще се изработват оферираните тестове, както и обучение на персонала за работа с тестовете.

Основно място на изпълнението на поръчката са националните референтни лаборатории към НЦЗПБ, РЗИ, центровете по кожно-венерични заболявания и специализирани лечебни заведения. Срокът за изпълнение е – първа доставка до 7 календарни дни от сключване на договора и получаване на писмена заявка – разпределение. Следващи доставки – до 14 календарни дни след писмена заявка от Министерство на здравеопазването.

Договорите с фирмите, избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще бъдат сключени със срок на действие до 1 година, от датата на подписването им от двете страни.

Участниците в процедурата трябва да отговарят на критериите, записани в Закона за медицинските изделия и да имат разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или от компетентен орган на друга държава-членка на ЕС или Швейцария.

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply