С диабет и хипертония съм – на какви прегледи имам право?

Лекуваш костите, лекуваш и сърцето

Лекуваш костите, лекуваш и сърцетоИмам поставени следните диагнози, които са вписани и в здравната ми книжка: неинсулинозависим захарен диабет, диабетна полиневропатия, затлъстяване II ст., тиреоидит на Хашимото, периферен отоневрологичен синдром, артериална хипертония II ст., хипертонично сърце, дискови протузии на нива ТН12-Л1, Л3-Л4, Л5-Ес1. Освен това имам ТЕЛК – 58%, пожизнен след пенсионирането ми.

След отпадането на диспансера при кардиолог, ендокринолог и невролог не ми е ясно на какви диспансерни прегледи имам право и как, от кого се осъществяват? Моля ви да ми разясните за кои заболявания имам право на прегледи по диспансерно наблюдение? От кого се осъществяват тези прегледи – от личния лекар или от специалист?

Цветанка Ангелова, гр. София

Нормативните разпоредби, съгласно които се определя лекарят, водещ диспансерното наблюдение на здравноосигурени за определени заболявания, се съдържат в Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването. В съответствие с тази наредба и съответно в Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД) диспансеризиран пациент над 18-годишна възраст, който е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ-кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при общопрактикуващия (личния) лекар (ОПЛ), а за други – при лекар-специалист, подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от личния лекар.

В случаите, когато пациентът подлежи на диспансерно наблюдение за всички заболявания изцяло от личния лекар, е препоръчително извършването на два консултативни прегледа от съответния лекар специалист от извънболничната медицинска помощ за съответната календарна година, по преценка на личния лекар, но не по-малко от един. В тези случаи личният лекар насочва пациента за консултативен преглед, като му издава направление за консултация с лекар специалист със съответния медицински профил.

За посочените от вас заболявания – хипертонично сърце, без (застойна) сърдечна недостатъчност (МКБ код I11.9), други видове стенокардия (МКБ код I20.8), последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести (МКБ код I69.8), застойна сърдечна недостатъчност (МКБ код I50.0), подлежите на диспансерно наблюдение от вашия общопрактикуващ (личен) лекар. В този случай имате право на до два консултативни прегледа с лекар специалист по кардиология от специализираната извънболнична медицинска помощ, но не по-малко от един. (Аргумент: т.2 от “Забележки” от Приложение №13 “Вид и периодичност на дейности по диспансеризация при лица над 18 години” към чл.22, ал.1 от Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването).

За тези четири заболявания имате право на четири диспансерни прегледа годишно (при III и IV ст. – шест прегледа годишно). При тях се извършва общ клиничен статус с насоченост към сърдечния и неврологичния статус, измерва се артериалното налягане (АН), ЕКГ- при всеки преглед. Ежегодно се изследват триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, креатинин, калий и натрий – комплексно. Изследва се протромбиново време с INR – само при провеждане на антикоагулантно лечение с индиректни антикоагуланти – четири пъти годишно при I и II ст. (при III и IV ст. – шест пъти годишно). В алгоритъма на диспансерното наблюдение е предвидена, при белези на обострен белодробен застой (задух, кашлица, тахипнея, ортопнея), рентгенография на гръден кош и бял дроб.

Имате право на консултация със специалист по очни болести един път на три години (след установяване на ангиосклероза по преценка на общопрактикуващия лекар), с невролог (доплерова сонография на артерии и вени – до петата година от инцидента) – един път на две години (след петата година – консултация с невролог по преценка).

Отделно за заболяването – друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест (МКБ код J44.8), подлежите на диспансерно наблюдение от лекар специалист по пневмология и фтизиатрия или по вътрешни болести.

Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно с пълен обективен статус с насоченост към дихателната и сърдечносъдовата система (спирометрия). Рентгенография на гръден кош и бял дроб се извършва един път на две години. Микробиологично изследване на храчка с антибиограма се назначава един път годишно.

Относно заболяването неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения. Диабетна полиневропатия (МКБ код Е11.4G63.2), в случай че сте на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени продукти и/или диета, подлежите на диспансерно наблюдение от вашия личен лекар, но ако сте на инсулиново лечение – от ендокринолог.

Източник: https://zdrave.to/

 

Leave a Reply