МЗ регламентира дейностите, за които ще субсидира лечебните заведения

Болници връщат пациенти, а линейки пристигат за 80 минути - етичен или финансов е въпросът?

Болници връщат пациенти, а линейки пристигат за 80 минути - етичен или финансов е въпросът?МЗ регламентира дейностите, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които ще дава субсидии на лечебните заведения. Това става ясно от проекта за Наредба, публикуван на сайта на министерството. С наредбата се разширява и обхвата на лечебните заведения, които ще получават субсидия.

В преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала МЗ ще плаща за пациенти с инфекциозни заболявания, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск; пациенти с неспецифични белодробни заболявания; медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по проекти и програми; поддържане на медицински регистри; дейности, определени от министъра на здравеопазването.

В държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве МЗ ще субсидира стационарната психиатрична помощ; лечението със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми; медицинската експертиза, осъществявана от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Извън тези случаи Министерството ще плаща за оказване на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните им отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение; държавни и общински лечебни заведени за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.

Сред новите лечебни заведения, които ще получават субсидия

от МЗ за определени дейности са лечебните заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони, като сумата с която ще бъдат субсидира е в рамките на средствата, предвидени в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година. Тези субсидии ще се отпускат по предложение на Националното сдружение на общините в България.

„През 2018 г. по реда на методиката за субсидиране на лечебни заведения са сключени договори с 64 лечебни заведения. Очакванията на Министерството на здравеопазването са този брой на лечебни заведения да нарасне предвид допуснатата от проекта възможност за определяне от Националното сдружение на общините и на допълнителен списък от болници, които извършват дейност на адреси в райони, чиято труднодостъпност и/или отдалеченост е временно обусловена, като техният брой не може да надвишава 10 на сто от общия брой на лечебните заведения в основния списък. Очакванията на министерството се основават и на факта, че за дейностите на тези болници за 2019 г. е предвиден допълнителен финансов ресурс“, пише в мотивите към наредбата.

С проекта се предвижда субсидирането да се извършва индивидуално по отношение на всяко лечебно заведение в съответствие със сключен между него и министъра на здравеопазването едногодишен договор за субсидиране и на база извършена и отчетена дейност. Дейностите ще се субсидират или чрез общ финансов ресурс, или чрез финансиране на брой дейности и средна цена на една дейност, посочена в проекта. Нов регламент в проекта е въвежданото на подаване в МЗ заявление от ръководителя на всяко лечебно заведение, което желае сключване на договор за субсидиране за конкретни дейности. В договорите за субсидиране се предвижда уговарянето и на период на изравняване и отчитане до 31 януари на годината, следваща годината на действие на договора.

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще извършват

проверки на място в лечебните заведения най-малко веднъж на тримесечие

за изпълнението на субсидираните дейности. Проверките се извършват на принципа на случайна извадка на поне 5 на сто от отчетените дейности за тримесечието за всяко лечебно заведение. При установяване на несъответствия при проверките, РЗИ изготвя доклад и го изпраща в МЗ в срок до 30-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Министърът на здравеопазването може да прекрати договор за субсидиране по наредбата в частта за съответната дейност, за която се установи извършването от лечебното заведение на повече от едно нарушение по изпълнението на договора. Договорите за финансиране през 2019 г. се сключват със срок на действие от датата на сключването им, до 31 декември т.г.

Проектодокументът предвижда за стационарно лечение на туберкулозно болен заплащане на леглоден от 53 лв.

За лечение на инфектирани с ХИВ и СПИН – 70 лв. на леглоден,

когато е установена и коинфекция с вирусен хепатит С, хепатит В и/или Д – 100 лв.

За лечение на психичноболни в специализирани центрове се предвижда следното заплащане: a) за леглоден в структура с III ниво на компетентност – 40 лв., II ниво на компетентност – 36 лв.,  I ниво на компетентност  – 30 лв. Когато център за психични заболявания няма придобито ниво на компетентност, той получава заплащане в размер на 75 на сто от стойностите за I ниво на компетентност, до придобиване на ниво, но не повече от 6 месеца. Проектонаредбата включва критерии за определяне на общ финансов ресурс на лечебните заведения за болнична помощ, които оказват спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения и нехоспитализирани в същото лечебно заведение. В документа се определя среден месечен разход за 1 лекар в лекарски екип – 1 500 лв. и среден месечен разход за 1 специалист по здравни грижи в екип от специалисти по здравни грижи – 900 лв. В зависимост от броя пациенти със спешно състояние, които не са били хоспитализирани, отчетени през предходната година, се прилагат различни коефициенти за допълнително заплащане на екипите.

Пълният текст на наредбата може да намерите тук. 

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply