От коя институция се предоставя антидекубитален дюшек?

Предложения за остойностяване на услугите в извънболничната помощ обсъждат в БЛС

Обсъждат пакета с промени на касатаКак може да кандидатстваме за одобрение за антидекубитален дюшек? Става дума за моята баба, която е на 88 г., лежащо болна е, неподвижна, която има вече и декубитални рани.

Васил Мерджанов, гр. Русе

Хората с увреждания, съобразно своите потребности, могат да получават целеви помощи и облекчения за покупка на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъци, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от НЗОК. Размерите на помощите и облекченията, условията и редът за отпускането им се определят в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Вашият въпрос е от компетенциите на Агенцията за социално подпомагане. Обърнете се към Териториалната дирекция по социално подпомагане по постоянния ви адрес или към Министерството на труда и социалната политика.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply