Какъв е срокът за съхранение на медицинската документация от джипито?

Документите преди пациента според нови изисквания на МЗ

Документите преди пациента според нови изисквания на МЗМоля да обясните колко време трябва да се съхраняват изследвания, епикризи и т.н. от личния лекар на пациента?

Борислава Щерева, гр. Кърджали

Поставеният въпрос е изяснен в Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ., бр. 92 и 93 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 27 и 29 от 2018 г.) издадена от министъра на здравеопазването, където е регламентиран срокът на съхранение на медицинската документация за профилактичната дейност и диспансеризацията. Съгласно чл. 29, ал. 1 от посочената наредба, лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях прегледи и изследвания три години след извършването им. В ал. 3 на чл. 29 от същия нормативен акт е предвидено, че след изтичане на срока по ал. 1 документацията на хартиен носител се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност от него да я приеме, подлежи на унищожаване, докато информацията на електронен носител подлежи на архивиране, но е необходимо да бъде съхранявана в лечебното заведение една година след приключване на наблюдението на пациента поради избор на нов общопрактикуващ лекар, избор на нов диспансеризиращ лекар или приключване на диспансерното наблюдение по друг повод.

Съгласно чл. 67 от Закона за здравното осигуряване данните за осигурените пациенти се съхраняват в НЗОК 5 години след приключване на здравното им осигуряване, а за изпълнителите – 5 години след прекратяване на съответния договор с НЗОК.

Съгласно чл. 27 (3) от Закона за здравето: “Формите и съдържанието, както и условията и редът за обработване, използване и съхраняване на медицинската документация и за обмен на медико-статистическа информация се определят с наредби на министъра на здравеопазването, съгласувани с Националния статистически институт”.

За повече информация следва да се обърнете към компетентните институции. По отношение на начина на унищожаване на старите амбулаторни листове няма установени правила.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply