С близо 8 бона намалява данъчната основа с ТЕЛК

Без давност на експертизата на диабетноболните

Без давност на експертизата на диабетноболнитеДанъчно облекчение за лица с намалена работоспособност могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв.

Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

От новото данъчно облекчение могат да се възползват физически лица, за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице няколко условия. Лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Сто на сто от паричните доходи са получени по банков път. Извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите.

Данъчното облекчение е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв., а обстоятелствата и условията за ползването му се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Източник: https://www.monitor.bg/

Leave a Reply