Какво да направя при липса на лекарството ми в аптеката?

Местят лекарствата за гломерулни проблеми от болниците в аптеките

Местят лекарствата за гломерулни проблеми от болниците в аптекитеПолучавам креон 25 000 с протокол за 6 месеца. В момента в складовете няма наличност, но обещават да има през март. Заверих си протокола в Здравна каса преди два дни. Въпросът ми е: трябва ли личният лекар да ни издаде рецепта при условие, че няма да можем да я използваме, тъй като ще изтече срокът й? Проблем ли е да получим рецепта тогава, когато лекарството се появи в аптеките, или това ще попречи за издаване и заверяване на следващия протокол?

Божидара Янакиева, гр. Пловдив

Тъй като не сте написали в кои складове няма наличност, ви информираме следното: съгласно член от индивидуалния договор на аптеката с НЗОК/РЗОК при липса или недостатъчно налично количество на лекарствен продукт в аптеката магистър-фармацевтът се задължава да го достави не по-късно от 24 часа, считано от момента на постъпване на рецептурната бланка. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.

Невъзможността се удостоверява с писмен отказ за доставка от търговец на едро до Изпълнителя или с други подходящи писмени доказателства. При отказ на търговеца да достави лекарствения продукт аптеката е задължена да уведоми фирмата производител и вносител, за да получи информация за времето на доставка на същия. Договорът за доставка на лекарствени продукти е между аптеката и търговеца на едро. НЗОК не определя търговците на едро, които ще дистрибутират съответния лекарствен продукт, те се посочват от Притежателя на разрешението за употреба в писменото заявление.

Не е в правомощията на НЗОК да упражнява контрол при търговията на едро с лекарствени продукти, в това число и при осъществяване на некоректни практики (паралелен износ). НЗОК само заплаща за лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и предназначени за домашно лечение на заболявания, определени с Наредбата по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), след получаване на писмено заявление от притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен представител, че желае съответният лекарствен продукт да се заплаща.

Фирмата не е уведомила НЗОК за спиране на вноса или затруднения с доставката на лекарствения продукт Kreon 25 000.

Информираме ви, че е активирана интернет платформа за подаване на горещи сигнали за липсващи лекарства и пациентите вече могат да се възползват от възможностите, които тя предлага. Платформата е създадена от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) и вече е на разположение 24 часа в денонощието. Това е първата за България интернет-платформа за сигнали за недостиг на лекарствени продукти. Пациентите и техните близки могат да подадат сигнал за липсващ медикамент на интернет страницата www.parallel-trade-development.org

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply