Служебно ли се изпраща медицинската документация при смяна на лекаря?

Личните лекари с до 10% повече направления

Личните лекари с до 10% повече направленияПреди седмица ми се наложи да сменя наблюдаващия ме АГ-специалист. Интересува ме в случая какво става с изследванията, които се съхраняват при предишния специалист. Трябва ли да ходя аз да ги взема, или служебно ще бъдат предадени на новия ми акушер-гинеколог, за да може да ми издаде карта за раждането.

Златомира Йовкова, гр. Стара Загора

За да постъпите в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по клинична пътека “Ражданe”, ви е необходимо направление за хоспитализация (бл.МЗ-НЗОК №7). Може да постъпите в болница и по спешност чрез “Спешна помощ“. Добре е да носите със себе си цялата документация от изследванията, направени по време на бременността.

Бременните и родилките до 42 дни след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и периодичност съгласно Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

При поискване от пациента медицинските специалисти му предоставят екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед. Лекарят попълва амбулаторен лист за извършения преглед, като един екземпляр от него се предоставя на пациента. Следователно, вие имате право да вземете копие от медицинската документация за извършените диспансерни прегледи и изследвания от АГ-специалиста, за да може новоизбраният лекар да се запознае със състоянието ви до момента. Това е изрично отбелязано в Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Там е посочено и че т.нар. Карта за профилактика на бременността се издава от лекаря (акушер-гинеколога), наблюдавал бременността.

Картата, изготвена по образец, е включена в медицинския софтуер на лекаря. В нея се отразяват резултатите от проведените прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, съгласно алгоритъма на програма “Майчино здравеопазване“. Лекарят може да принтира картата, за да я предостави на бременната жена. Разпечатката от картата за профилактика на бременността, съдържаща и резултатите от проведените прегледи и изследвания, извършени през бременността, се представя на новоизбрания акушер-гинеколог.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply