Смяна на личен лекар онлайн или извън срока. Как?

Над 1 000 лекарства отпадат от реимбурсния списък на НЗОК

Над 1 000 лекарства отпадат от реимбурсния списък на НЗОКВече знам как мога да сменя личния си лекар. Все пак има още няколко въпроса, които ми се въртят в главата. Например мога ли да сменя личния си лекар онлайн, мога ли да направя избора си по всяко време на годината – т.е. извън месеците юни и декември? Отговори ще получа в следващите редове.

Мога да сменя личния си лекар онлайн. Как?

Има начин да сменя личния си лекар онлайн, като отново мога да направя избора си в срока от 1 до 30 юни или от 1 до 31 декември. Ето как се случват нещата на практика:

Като здравноосигурено лице (независимо дали съм с прекъснати здравноосигурителни права), аз мога да получа електронен достъп до здравното си досие. То съдържа информация за медицинските услуги, които съм ползвал и които са били заплатени от НЗОК, както и информация за това кой е личният ми лекар. Повече за електронното ми здравно досие, мога да науча тук.

В здравното си досие мога да вляза през персонализираната информационна система за здравно обслужване на гражданите, която НЗОК поддържа. За да вляза трябва да използвам един от следните варианти:

Важно! Мога да сменя личния си лекар онлайн само и единствено като използвам електронен подпис. За целта трябва:

  1. електронно да попълня електронна форма за избор на лекар (както акосменям личния си лекар по общите правила);
  2. да я подпиша с електронен подпис;
  3. да подам електронно.

Разбира се, процедурата е безплатна.

Личният лекар, който съм избрал, не може да откаже да ме включи в пациентската си листао. Аз съм включен в пациентската му листа от момента, в който съм го избрал и той е длъжен да ми оказва медицинска помощ именно от този момент.

А мога ли да сменя личния си лекар извън месеците юни и декември?

Мога да сменя личния си лекар и извън установените срокове – т.е. извън месеците юни и декември. Имам това право обаче само в следните случаи:

  1. Когато сменя настоящия си адрес.
  2. Когато личният ми лекар не може да оказва медицинска помощ трайно (за период по-дълъг от 20 дни) по някакви обективни причини – например разболял се е тежко, и тази му невъзможност е констатирана от НЗОК.
  3. Когато лечебното заведение (болницата), в която работи личния ми лекар, няма сключен договор с РЗОК. 
  4. Когато личният ми лекар прекрати договора си с НЗОК.

А винаги ли избирам личния си лекар сам?

Да, по принцип това е правилото, но от него има изключения.

На първо място, ако съм малолетен, непълнолетен, поставен под пълно или ограничено запрещение, моите родители, настойници или попечителиизбират вместо мен.

Второто изключение е малко по-особено. Директорът на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на Българския лекарски съюз служебно правят избора за определени лица. Изборът е служебен ако съм:

  • в процедура за придобиване статут на бежанец;
  • настанен в дом за медико-социални услуги;
  • настанен в специално училище или дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в дом за деца с физически увреждания, в дом за деца с умствена изостаналост и деца, ползващи услуги от резидентен тип.

Автор: Боряна Русева

Източник: https://pravatami.bg/

Leave a Reply