Личният лекар ли дава направление за преглед при издаване на болничен лист?

Рисковите пациенти - задължително с направление

Рисковите пациенти - задължително с направлениеИмам решение от ТЕЛК за продължаване на болничните. Личният лекар ми издаде направление за ЛКК, но от тази комисия ми искат направление за преглед, за да издадат болничния лист. Проблемът идва от това, че личният лекар отказва да издаде такова. Какво трябва да направя в случая?

Димитър Стоев, гр. Варна

Общопрактикуващите лекари или специалистите извършват:

1. Медицинска експертиза на временната неработоспособност:

а) издаване на първичен болничен лист;

б) издаване на продължение на болничен лист;

2. Насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК).

3. Подготвяне на документи за представяне пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

4. Дейност, свързана с подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК, при условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника).

В изпълнение на сключените с НЗОК договори за оказване на медицинска помощ от лекари специалисти от извънболничната помощ (СИМП), при необходимост ЛКК от лечебните заведения за СИМП извършват:

1. Освидетелстване на хората.

2. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК.

В изпълнение на сключените договори за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, при необходимост се извършва медицинска експертиза на работоспособността.

По преценка на личния лекар или на специалист от лечебно заведение за СИМП, за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на пациента:

1. “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) – при необходимост от прегледи и консултации със съответен специалист или към ЛКК, когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК.

2. “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) – при необходимост от медико-диагностични дейности.

3. “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А), при необходимост от ВСМД – издава се от лекар специалист от изпълнител на извънболнична медицинска помощ. Личният лекар издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на пациента, и ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

4. При трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност или намалена възможност за социална адаптация, личният лекар насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК. При насочване към ЛКК лекарят представя необходимата медицинска документация.

При подготовката за ЛКК здравноосигуреният се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за извънболнична помощ, сключили договор с НЗОК, с “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6).

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply