Отпускане на инвалидна пенсия

Другата седмица - безплатни консултации за лечение в чужбина
Източник: pixabay.com
Другата седмица - безплатни консултации за лечение в чужбина
Източник: pixabay.com

Правото ми на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането. Важно е заявлението за инвалидна пенсия да се подаде в 2-месечен срок от датата на инвалидизирането, тоест получаването на експертното решение от ТЕЛК. Ако пропуснете този срок и подадете заявлението след срока, Вашето право на инвалидна пенсия възниква от датата на подаване на заявлението, а не от датата на инвалидизиране.

За какъв срок ще получавате инвалидна пенсия?

Срокът се определя от ТЕЛК и се вписва в експертното решение.

Необходими документи за отпускане на инвалидна пенсия поради общо заболяване:

  • заявление по образец УП-1;
  • всички документи доказващи трудов/осигурителен стаж (трудова книжка, УП-30; УП-3, удостоверение за осигурителен/трудов стаж; УП-13 – удостоверение за трудов/осигурителен стаж; УП-14: удостоверение за трудов/осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор; осигурителна книжка; удостоверения от държавни архиви; ВОК);
  • документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 01.01.1997 г., като тези 3 последвоателни години са по Ваш избор, както и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2: удостоверение за осигурителен доход, УП-15: удостоверение за осигурителен доход, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и други);
  • копие на експертно решение (ЕР) на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), заедно с наличната медицинска документация, която се намира в мен и въз основа на която съм освидетелстван;

Ако постоянният Ви адрес е в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, Вие трябва да представиге медицинска документация от тази държава.

Къде представяте документите за получаване на инвалидна пенсия?

Заявлението и останалите документи се подават в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Можете да подадете заявлението лично, чрез Ваш законен представител, чрез последния Ви осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице.

ТЕЛК трябва да е определил трайно намалена работоспособност от 71 процента или повече.

Ако нямам нужния осигурителен стаж, но съм с намалена работоспособност поради общо заболяване, то Вие имате право на социална помощ.

СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ

Ако не отговаряте на изискванията за инвалидна пенсия поради общо заболяване, можете да получите социална пенсия за инвалидност. Социалната пенсия за инвалидност се отпуска на хората, които по една или друга причина не са внасяли осигуровки за пенсия.

Социална пенсия за инвалидност се отпуска, ако Вие:

  • нямате право на друг вид пенсия, като например, пенсия за инвалидност поради общо заболяване или пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.
  • сте лице с призната от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособностповече от 71%.

Размерът на социалната пенсия зависи от това какъв е процентът на увреждането Ви и е в зависимост от определения за годината размер на социалната пенсия за старост. При трайно намалена работоспособност над 90% е 120% от социалната пенсия за старост,  при трайно намалена работоспособност от 71 до 90% е 110% социалната пенсия за старост. От 1 юли 2018 година социалната пенсия за инвалидност за хората с ТЕЛК над 90% е 150,70 лв., а за тези между 71% и 90% размерът ще бъде 138,00 лева.

Какъв е редът за отпускане на социална пенсия за инвалидност?

Необходимо е да подадете заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност по образец в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) по постоянния или настоящия Ви  адрес. Наличието на изискванията за право на пенсия можете да удостоверите по следния начин: възраст – с лична карта или с акт за раждане; инвалидност – трябва да приложите към заявлението експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Източник: http://oncobg.info

1 COMMENT

  1. Въпроса ми е кскъв е срока за обжалване решение на нои за смърт на работно място

Leave a Reply