Касата отново ще си избира договорни партньори сред болниците | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, юни 6, 2023
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Касата отново ще си избира договорни партньори сред болниците
  • Последвайте ни:!

Касата отново ще си избира договорни партньори сред болниците 

Касата отново ще си избира договорни партньори сред болницитеКасата ще подбира болниците в страната, с които да сключи договор. Право на това й дава нова проектонаредба, публикувана на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Припомняме, такава наредба съществуваше и по-рано, но бе поредният нормативен акт, отменен от съда.

Проектонаредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, постановява Фондът да избира лечебните заведения само в случай, че броят на съответния вид легла в дадената област надвишава определения в Националната здравна карта брой. В случаите, когато е налице недостиг или съответствие на определен вид легла спрямо определената потребност в Националната здравна карта, процедурата по избор на лечебно заведение за болнична помощ, което да сключи договор с НЗОК за осъществяване на съответната медицинска дейност, не се извършва, става ясно от документа.

„Практиката през последните години показа безконтролно и нецелесъобразно разрастване на болничната леглова база спрямо потребностите на населението чрез разкриване на немалък брой нови лечебни заведения за болнична помощ, както и чрез разкриване на нови структури в съществуващите болници. Всички тези нови болници и нови дейности се създават в резултат на определени бизнес интереси и не са съобразени с потребностите на населението от съответната медицинска дейност, като в същото време те се явяват кандидати за договаряне с НЗОК. При липсата на ясни критерии за оценка и избор на договорните партньори липсва основание за отказ от страна на НЗОК да сключи договор с някоя от кандидатстващите болници, а това допринася ограниченият финансов ресурс за болнична помощ, въпреки неговото ежегодно нарастване, да се разпределя между все повече лечебни заведения, без да се гарантира необходимото ниво на качество в медицинското обслужване за населението.

Следователно при липсата на регламент за избор на лечебните заведения, с които НЗОК да сключва договори, значителен превес имат пазарните интереси на лечебните заведения над интересите на населението от правилното разходване на обществения ресурс с цел получаване на достъпно (равномерно териториално разпределено) и с необходимото качество медицинско обслужване в болничната помощ”, аргументира нуждата от тази наредба Здравното ведомство.

За извършване на избора на лечебни заведения се предвижда създаването на комисия със заповед на директора на съответната районна здравноосигурителна каса.

Изборът на лечебно заведение, провеждащо активно лечение е предвидено да се осъществява въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващи както общи критерии за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност. Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги, гласи проектонаредбата. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури, формирали еднаква крайна оценка.

За всеки отделен критерий са разписани индикатори, по които да се извършва обективна оценка на базата на брой точки съгласно определени стойности на измерване на изпълнението на всеки индикатор. Стойностите за измерване на изпълнението на индикаторите са определени на базата на изискванията на медицинските стандарти за съответните медицински дейности, въведените в статистическата отчетност на лечебните заведения здравни индикатори и индикатори за качество на медицинските дейности, както и данни за осъществените от лечебните заведения дейности, заплатени от НЗОК по предходния договор на лечебното заведение с НЗОК.

С цел отчитане на обратната връзка с потребителите на медицински услуги, като индикатори за оценка на лечебните заведения са включени и резултатите от извършени проучвания на удовлетвореността на пациентите по реда на съответната наредба, както и акредитационната оценка, гласи още документът.

Припомняме, към момента наредба за удовлетвореността на пациента не съществува, тъй като тя също бе отменена от съда.

За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в райони със затруднен достъп до медицинска помощ, е предвиден специален ред и критерии, свързани с отдалеченост и труднодостъпност на района, демографски и социални индикатори. Целта е да се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ в тези региони в зависимост от техните особености, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадената област, уточняват от МЗ.

Предложени са и отделни критерии и индикатори за оценка на медицинските дейности, свързани с продължително лечение и рехабилитация, които отразяват спецификата на тези медицински дейности, за разлика от медицинските дейности, свързани с активно лечение.

Източник: http://www.zdrave.net

Добавете коментар