РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК И ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Асен Георгиев

Асен ГеоргиевВ началото на всяка година е времето,когато се реализират данъчните и други облекчения на тези,които имат решения на ТЕЛК с определена 50 и повече процента намалена работоспособност/ да не забравяме,че изразът“инвалидност“ вече е само общоразговорен . По този повод ще припомним регламента в това отношение.

При  решение на ТЕЛК, извън наличието или не на пенсия определянето на проценти над 50 на сто  дава  няколко ежегодни възможности

  1. Данъчните облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предишната година.За изчисляването на тези данъци се образува т.н. годишна данъчна основа /чл. 17 /,която включва доходите от :

-Трудови правоотношения / чл. 25 /. Те са 10 вида, описани в пар. 1 т. 26

– Стопанска дейност на физически лица,нерегистрирани като търговци / чл. 30 /. В тях не се включват социални плащания.

  • Наеми и др. / чл. 32 /
  • Продажби на имущество / не само на имот /- разликата между придобивна и продажна цена /чл. 34 /.
  • Обезщетения , награди , дивиденти , лихви и всякакви други / чл. 36 /.

В годишната данъчна основа обаче не се включват много доходи, описани в 29 точки на чл. 13 от  ЗДДФЛ като  необлагаеми- т.е за тях поначало не се дължат данъци

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ , сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.При авансово облагане на доходите   от трудови договори , месечната данъчна основа се намалява с 660 лв.

За работещите пенсионери – ако решението е издадено след навършване на общата пенсионна възраст , дори то да е за определен срок , правото на облекчение е пожизнено-дори след изтичането на този срока ,не е необходимо да се представя ново и дори е без значение дали ако с друга цел бъде издадено ново , в него се  определи неработоспособност под 50 %.

2.Ограничения : За 2017 г. вече бе предвидено , че всички данъчни облекчения се ползват , при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на данъчната декларация. Публичните задължения са всички данъци, задължителни  осигуровки ,и глоби / влезли в сила наказателни постановления. Тоест , първо трябва да се направи справка в НАП по местоживеене ; ако има такива задължения на повече от пет години може да се внесе искане за отписване поради давност ; да се погасят  дължимите задължения и едва тогава да се внесе искането за данъчни облекчения.  Под въпрос е , дали ако този който има задължения към НАП,сключи споразумение за разсрочване с погасителен план и го спазва , подаде декларация с включено данъчно облекчение. Считам че следва да се уважи такова искане , защото със сключване на такова споразумение , задълженията по него вече не подлежат на принудително изпълнение .Това е и целта на споразумението-доброволно погасяване.

  1. Процедура                                           Тези,които са на трудови договори могат да представят на работодателя , решението на ТЕЛК и авансовият им данък  да се намалява ежемесечно с 660 лв. Ако не са направили това  , или работодателят не го е направил могат да  се , ползват както другите с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 към която се прилагат:копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК  и                                          писмена декларация, че към момента на подаването   няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Тази декларация е до голяма степен излишна защото такива  задължения фигурират в данните на НАП.

Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес.

Бланки- декларация по чл. 50 по ЗДДФЛ и служебна бележка от работодателя по образец има  на сайта на НАП.

  1. Годишните данъци по Закона за местните данъци и такси – за всяка община конкретният им размер се определя с наредба на съответния Общински съвет , която фигурира на сайта на съответната община ,като за различните общини  не са съвсем еднакви.

2.2. За недвижими имоти  по ЗМДТ те са  в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка  , като  повечето общини   са до 2% от данъчната оценка.За основно жилище /чл. 25 ал. 2 /   на  лице с трайно намалена работоспособност от 50 до 100 на сто  данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

2.3.За леки автомобили /чл. 58 /  собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW – те са освободени от данък .Размерът на данъка за леки автомобили се определя от съответния общински съвет  с наредба.  За различните общини данъка е различен, но по правило е малко под 2 лв за 1 kW.В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициенти.Така напр. 5-14 г. автомобил е с коефициент 1,5 и при средна мощност 115  kW   годишния данък би бил 3 лв за 1 kW или 330 лв годишно  за един автомобил като липсва изискване той да е единствен.                                              2.4.  За патентния данък/ по чл. 61мДанъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък / физическите лица , включително едноличните търговци/  с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност,  ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто  . Условието е , да извършват дейността лично   и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година. Отделен въпрос е в различните общини как се контролира спазването на това изискване.

Патентния данък поначало е алтернативен на подоходния данък върху печалбата от занаяти и услуги и в различните общини ставките са различни.

Но лице с  решение на ТЕЛК над 50 % може теоретически да бъде освободено с данък в размер на хиляди лева . В чл. 61н и чл. 61 п от ЗМДТ се определя срока и вноските по патентните данъци- първата вноска е до 31 януари,ако вече има обявен този начин на облагане, или ако се заяви такъв начин на облагане преди започване на дейността , вноските са на тримесечие. За начина на облагане на такива дейности, има избор.

  1. Винетната такса – по чл. 10в от Закона за пътищата ,за леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто / или родителите на дете с такова увреждане / – за тях не се дължи  заплащане на винетна такса.                
  2. Другите възможности които откриват тези решения на ТЕЛК също са много:; – По Закона за интеграция на хората с увреждания- за трайните увреждания над 50 % по правото на :финансова подкрепа по чл. 41а; месечна добавка за социална интеграция по чл. 42 ;целеви помощи по чл. 44 ; стипендии и други облекчения по чл. 47; жилища от общинския жилищен фон по чл. 48 и други.

– Подпомагане с месечни помощи, по Закона за социално подпомагане без задължението на лицата с над 50 % да се включват в програми за заетост. –

-Да добавим и още  възможности,без да сме изчерпателни : Безплатния паркинг за автомобили и то не собственост, а превозващи хора с трайни увреждания по НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община; Безплатния градски транспорт; предимство за прием в детските градини и т.н. / има ги и в други общини /. В действителност не може да се каже,доколко всички хора с трайни увреждания /   реализират всички тези възможности.

Със сигурност ги реализират много хора без действителни увреждания , които могат и да направят преценка за нищожния размер на инвалидната пенсия и да не рискуват заради нея да поставят под въпрос другите опции които им се предлагат.Както се вижда,различни са органите които отговорят за реализацията на тези различни опции и контролът върху тях- Национална агенция по приходите , Агенция за социално подпомагане, Общинските отдели ; Националния осигурителен институт. За момента не може да се констатира взаимодействие между тях , което да е от значение за преценката на цялостния финансов ефект върху държавата , на решенията на ТЕЛК. Възможно е да се окаже че инвалидните пенсии не са по-голям разход в сравнение с останалите разходи и намалени приходи.

 

02.02.2018                         Асен Георгиев

1 COMMENT

  1. abe vie normalni li ste. kakvo vi e na vas debili . vsi4ko e plateno imam zapor no ne e danak za6to me rejete za da hrana cigani a. o6te edin lekar si trqgva debili gerbajiiski prodajnici

Leave a Reply