Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |неделя, септември 25, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?
 • Последвайте ни:!

Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност? 

Отстраниха проблема в системата за обработка на ТЕЛК-решения в СофияРазболях се тежко и не мога да работя, както преди. Няма изгледи здравето ми да се възстанови. Поради трайно влошеното ми здравословно състояние, имам право на пенсия за инвалидност, както и редица други права и облекчения, които законът ми гарантира. За да мога да се възползвам от тях, е необходимо да получа експертно решение от ТЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност 50 и повече от 50 на 100.

Каква е процедурата пред ТЕЛК? – Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК): са експертни комисии към държавни и общински лечебни заведения от различен тип, които се състоят от лекари с призната специалност и с не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина

Силно препоръчително е да поискам правна консултация от адвокат, за да съм наясно с всички възможности, които имам и най-лесния път за постигането им.

Процедурата се осъществява на няколко етапа:

1. Отивам при личния лекар:

Информирам го за състоянието, в което се намирам и той извършва преглед, назначава изследвания и допълнителни прегледи от специалист, ако това е необходимо. Следващите стъпки от процедурата зависят от това дали трайната неработоспособност е настъпила в резултат на продължително заболяване, през което съм ползвал болничен, или е настъпила изведнъж, в резултат на травматично увреждане на здравето.

В случай че възникването на трайната ми неработоспособност не се предхожда от продължително боледуване, личният лекар или зъболекарят ми ме насочва към ТЕЛК с медицинско направление по образец. Това става, като той попълни направлението и подготви медицинската ми документация за явяване пред комисията.

В случай че възникването на трайната ми неработоспособност е предхождано от временна неработоспособност, т.е. разболял съм се и от известно време съм в отпуск поради временна неработоспособност: първоначално личният ми лекар ми издаваше болничен, но състоянието ми не се подобри и се наложи посетя Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (Лекарски консултативни комисии (ЛКК) се създават към лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ), за да ми издаде по-продължителен болничен.

Колко време трябва да съм в болничен, за да бъда насочен от ЛКК към ТЕЛК?

ЛКК ме насочва към ТЕЛК, когато в продължение на половин година съм неработоспособен и ползвам отпуск поради общо заболяване, професионална болест, трудова злополука или другите предвидени в закона случаи. Възможно е и преди изтичането на шест месеца да бъда насочен към ТЕЛК, ако няма признаци здравето ми да се възстанови напълно. Насочването към ТЕЛК от ЛКК става като ЛКК издаде медицински протокол и подготви медицинската ми документация. Това трябва да стане най-късно седем дни преди да ми изтече болничният, който последно ми е бил издаден от комисията.

NВ! Всички прегледи и консултации имат валидност 12 месеца т.е., ако едно изследване е направено преди повече от 12 месеца, е необходимо да го направя повторно.

2. Посещавам Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) – Регионални картотеки на медицинските експертизи се създават към регионалните здравни инспекции и осъществяват дейност по регистрация, обработка и съхраняване на здравна информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица:

Отивам в РКМЕ по постоянния ми или по настоящия ми адрес, стига да съм живял през на този настоящ адрес най – малко 3 месеца. Подавам следните документи, с които вече съм се снабдил:

 • направление за ТЕЛК от личния лекар или съответно медицински протокол за ТЕЛК от ЛКК;
 • медицинската ми документация;

Внасянето на документите трябва да стане в 3-дневен срок от издаването на протокола от ЛКК. На място в РКМЕ попълвам заявление-декларация по образец за освидетелстване и го прилагам към документите.

Важно! С подаването на документи в РКМЕ съм изпълнил всичко, което трябва да направя, за да достигнат документите ми до ТЕЛК. Експертите в РКМЕ изпращат служебно документите ми на съответната ТЕЛК в срок от 3 дни от получаването им.

3. Явявам се пред ТЕЛК:

След като се запознаят с документите ми, експертите от ТЕЛК ме уведомяват с писмо:

 • относно това дали е необходимо да си направя допълнителни прегледи и изследвания за целите на експертизата;
 • посочват ден и час на преглед. Прегледът пред ТЕЛК има за цел да установи действителното ми здравословно състояние.

В деня на насрочения преглед се явявам пред ТЕЛК и лекарите там:

 • извършват клиничен преглед;
 • при необходимост ми дават указания какви допълнителни прегледи и изследвания да си направя.

Председателят на комисията ми връчва срещу подпис експертното решение. Ако ТЕЛК прецени, че няма възможност да вземе решение в деня на прегледа, ще си получа експертното решение с писмо.

NB! Имам право да обжалвам решението на ТЕЛК, ако то не отразява действителната степен на неработоспособността ми. Например, получавам си решението и в него пише, че моята неработоспособност е 63 на 100, а аз смятам, че тя е 71 на 100. В такъв случай, имам право в 14-дневен срок от получаването на решението да обжалвам експертното решение на ТЕЛК пред НЕЛК. Това става по следния начин: адресирам жалбата до НЕЛК, но я подавам в РКМЕ, в която съм подал документи за освидетелстване.

Кога и при какви обстоятелства следва да се явя отново пред ТЕЛК?

Явяването ми пред ТЕЛК за преосвидетелстване е необходимо в следните случаи:

 • След като бъда служебно повикан да се явя пред ТЕЛК по повод получаваната от мен пенсия за инвалидност.
 • Ако по някаква причина не съм се явил, когато съм бил повикан за преосвидетелстване, е необходимо да се явя за редовно преосвидетелстване, за да мога да ползвам предвидените по закон права.
 • Следва да се явя за преосвидетелстване, когато искам промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка.
 • Мога да се явя за преосвидетелстване, когато състоянието ми се влоши или подобри, без значение е обстоятелството, че срокът, за който съм бил освидетелстван, не е изтекъл.
 • Мога да се явя за преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.

Във всички изброени по-горе случаи трябва да подавам заявление-декларация по образец в РКМЕ.

Образци:
Столична регионална здравна инспекция

Актуализира: Милена Бояджиева

Източник: https://pravatami.bg/

2 Responses to Процедура, валидност и документи пред ТЕЛК или НЕЛК за трайно намалена или загубена работоспособност?

Добавете коментар