Премахват думата „инвалид“ от законодателството

Премахват думата
Източник: БГНЕС
Премахват думата "инвалид" от законодателството
Източник: БГНЕС

Депутатите премахната думата „инвалид“ от българското законодателство.

Идеята е на червените Михаил Христов и Крум Зарков. Според тях така ще се улесни социалната интеграция на хората с увреждания и заличаването на определението „инвалид“ от българското законодателство ще допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за хората с увреждания като хора – неспособни, невалидни, негодни.

Предвиждат се промени в девет закона и с приемането на този законопроект обществото би направило положителна стъпка към социалното приобщаване на хората с увреждания и тяхната реализация като пълноправни граждани, а и при наличие на демографска криза, всяка мярка за приобщаване на всички хора в България следва да се подкрепи и насърчи.

Навсякъде в текста на законопроекта думите „лице с увреждания“ и „лица с увреждания“ следва да се заменят с „човек с увреждане“ и „хора с увреждания„. В Закона за интеграция на хората с увреждания е въведена легална дефиниция на термина „човек с трайно увреждане“ и тази промяна ще прецизира и уеднакви законодателството.
Министерството на труда и социалната политика подкрепи предложения Законопроект със следните забележки:

– В Закона за интеграция на хората с увреждания е дадено определение за „увреждане“ и за „човек с трайно увреждане“, според което „увреждане“ е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.

– В Закона за висшето образование да се направят някои изменения: думите „слепи, глухи, инвалиди“ да се заменят с думите „хора със сериозни увреждания и други“. При използването на израза „лица с увреждания“ се включват пълнолетни хора с различни видове увреждания, докато изразът „трайни увреждания“ включва хора с увреждания, при които са налице трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и степен, възможни за здравия човек.

– В Закона за железопътния транспорт думата „инвалид“ да бъде заменена с „хора с увреждания“, тъй като правото на безплатен превоз или намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания. В случай че се използва думата „лица с увреждания“, децата с увреждания ще бъдат изключени от обхвата на закона.

В Америка думата „инвалид“ е равнозначна на „негър“, аргументира се още социалистът Михаил Христов. Обществото няма да се промени, докато продължава да съществува думата „инвалид“, чиято етимология е „незаконен“, според него. „Инвалидите в България продължават да си стоят в къщите, 80% от тях си стоят неинтегрирани, необщителни и ще си останат просто инвалиди“, обясни депутатът.

В крайна сметка промените, заложени в Закона за държавните такси, в които са заложени промените, бяха подкрепени.

 

Автор: Диляна Панайотова

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply