Приета е Национална програма за безопасност и здраве при работа

Приета е Национална програма за безопасност и здраве при работа
Снимка: БГНЕС
Приета е Национална програма за безопасност и здраве при работа
Снимка: БГНЕС

Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място е стратегическата цел на приетата Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 година. С нея се определят приоритети за осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на работниците и служителите.

Очертани са ангажиментите па държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. за постигане на стратегическата цел на програмата.

Изпълнението на мерките по приоритетите на НПБЗР 2018-2020 г. ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите; размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна неработоспособност; броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или поради преждевременно пенсиониране или инвалидизиране; загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги като следствие от трудова злополука; осигурителната и застрахователната тежест и др.

Източник: http://econ.bg

Leave a Reply