Правото ми да не плащам потребителска такса при посещение при лекар или стоматолог

Правото ми да не плащам потребителска такса при посещение при лекар или стоматолог

Правото ми да не плащам потребителска такса при посещение при лекар или стоматологЧесто ми се налага да посещавам различни лекари или стоматолози. Всеки път обаче ми искат да заплатя потребителска такса, въпреки че редовно си плащам здравните осигуровки. Докато чакам по опашки пред кабинетите, забелязах, че някои хора не плащат такава такса. Иска ми се да знам кога е възможно това и дали и аз бих могъл да се освободя от таксата.

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

 • всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
 • българските граждани с двойно гражданство и постоянно живеят на територията на Република България;
 • чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;
 • лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
 • чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по постановления на Министерски съвет;
 • граждани на ЕС в някои особени хипотези.

Ако спадам към тези лица, то за всяко посещение при лекаря или стоматолога  (Лекар по дентална медицина, лекар по детска дентална медицина, ортодонт, протетик, поливалентен, пародонтолог или хирург, като тук не спадат зъботехниците и медицинските сестри), заплащам на съответния специалист или на лечебното заведение потребителска такса в размер на 2.90 лв. За всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, съм длъжен да заплатя такса в размер на 5.40 лв. За заплатената сума ми се издава документ.

NB! Ако съм пенсионер (поради навършване на необходимата възраст), за всяко посещение при лекаря, лекаря по дентална медицина или на лечебно заведение заплащам по-малка такса от другите – в размер на 1.00 лв.

Кога НЕ заплащам изобщо потребителска такса?

Това е възможно, ако спадам към една от следните категории лица:

 1. малолетни и непълнолетни;
 2. неработещи;
 3. бременни и родилки до 45 дни след раждането;
 4. лица със злокачествени образувания или заболявания, определени по списък към Националния рамков договор (най-често са лица с намалена работоспособност над 71 на сто), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
 5. социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 6. лица, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с физически увреждания или домове за деца с умствена изостаналост;
 7. медицински специалисти;
 8. ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали;
 9. задържани под стража лица(поради налични данни, че са извършили престъпление; след надлежно предупреждение съзнателно са пречили на полицейски орган да изпълни задължението си по служба; показали са тежки психични отклонения и с поведението си са нарушили обществения ред или са изложили живота си или живота на други лица на явна опасност; при невъзможност да се установи самоличността им; които са се отклонили от  изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където са били задържани като обвиняеми в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт; обявени за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с тяхната екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; задържани за нарушаване охраната и пропускателния режим в района на охраняван обект на Държавна агенция “Национална сигурност” или лишени от свобода).
 10. лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор (най-често са лица с намалена работоспособност над 71 на сто), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;

Източник: https://pravatami.bg/

Leave a Reply