Права и задължения на пациента при лечение в болница (хоспитализация)

Права и задължения на пациента при лечение в болница (хоспитализация)

Права и задължения на пациента при лечение в болница (хоспитализация)Кога имам право да бъда приет в болница?

Имам право да бъда приет в болница, винаги когато здравословното ми състояние налага това. Лекарите са длъжни да предприемат мерки за хоспитализацията ми. Те издават направление за настаняване в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК. Имам право сам да избера болница на територията на цялата страна. Достатъчно е тя да осъществява медицинските дейности, от които се нуждая във връзка със заболяването ми.

Какви права имам като пациент по време на престоя ми в болница?

 • Правото ми на информация относно здравословното ми състояние

Лекуващият лекар в лечебното заведение е длъжен да ме информира за:

 • здравословното ми състояние и необходимостта от лечение;
 • заболяването, по повод на което съм потърсил помощ, и прогноза за оздравяването ми;
 • планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях;
 • различните възможности за прилагане диагностичните и терапевтичните методи;
 • името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.
 • Правото ми на информирано съгласие (Информирано съгласие е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация. Например, когато лекарят ми разяснява възможните резултати от провежданото лечение и аз се съгласявам този вид лечение да бъде проведено.)

Медицинските дейности се осъществяват след като изразя информираното си съгласие. За да дам своето информирано съгласие, лекарят трябва да ме уведоми:

 • за диагнозата и характера на заболяването;
 • за целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
 • за потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 • за вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

Лекарят трябва да ми предостави тази информация своевременно, на достъпен език и в обем, достатъчен, че да мога да направя своя избор.

Внимание! При хирургични интервенции и други медицински дейности, които водят до повишен риск за живота ми, трябва да дам своето информирано съгласие в писмен вид и да удостоверя желанието си лечението да бъде проведено с подписа си.

 • Правото ми на избор на екип или лекар

При постъпването ми в болница имам право да избера екип или лекар, които да осъществи конкретна медицинска дейност или интервенция. За да направя избор на екип трябва да попълня и подпиша заявление по образец. Избор на екип или лекар се прави преди извършването на конкретната медицинска интервенция, а не след като вече дейността е била извършена от съответния екип или лекар.

Колко ще ми струва изборът на екип?

Болниците сами определят цената за избор на екип, но тя не може да е по-висока от 900 лв. Имам право да заплатя за избор на екип по банков път в рамките на престоя си в заведението. Това означава, че не съм длъжен да плащам цената за избор на лекар или екип задължително преди осъществяване на медицинската интервенция. Мога да направя плащането и след това, в срок до изписването ми от болницата.

Не може да се определя различна цена за избор на екип според сложността на медицинската интервенция или според академичната длъжност или трудовия стаж на лекаря. Например, не може да се определи цена от 850 лв. за извършване на конкретна интервенция от лекар, който има академична титла професор и цена от 650 лв. за същата медицинска интервенция, ако тя бъде направена от лекар с академична титла доцент.

NB! Не може да се прави избор на екип, който да ме лекува през цялото време на болничния ми престои и за целия обхват медицински дейности и манипулации, на които ще бъда подложен. Избор на екип е недопустим и когато лекарят или екипът  в болничното заведение е само един.

 • Право на отказ от болнично лечение

Имам право да откажа медицинска помощ или продължаване на започната медицинска дейност по всяко време. В този случай, съм длъжен да удостоверя отказа си в писмен вид и с подписа си.

NB! Ако животът ми е застрашен, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение, независимо от волята ми.

Колко струва и кой заплаща престоя ми в болницата?

В случай че съм здравноосигурен, престоят ми в болница се заплаща от НЗОК, аз имам задължение да заплащам само потребителска такса, която е в размер на 1% от минималната работна заплата на ден. Лечебното заведение, в което съм настанен е длъжно да ми осигури медицинските изделия, които са ми необходими при осъществяване на лечението ми. Разходите за медицински изделия за нуждите на здравноосигурените лица се поемат от бюджета на НЗОК. В случай  че използвам медицинско изделие, чиято цена не е поета от бюджета на НЗОК, то следва да ми бъде предоставени на цената, по която е закупено от лечебното заведение.

Благодарен съм, че се излекувах, но правата ми бяха нарушени. Към кого да се обърна?

Мога да подавам жалба или сигнал до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата ми или при възникване на спорове, свързани с медицинското ми обслужване. Мога и да се обадя на националния телефон 0800 14 800. и да подам сигнал, в случай че правата ми като пациент са нарушени. Ако някои от лекарите се отнесъл грубо и пренебрежително към мен, мога да се обърна към комисията по професионална етика на районната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС).

Образци:

Заявление за избор на екип – приложение към чл. 25, ал. 1 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

Източник: https://pravatami.bg/

1 COMMENT

 1. А случайно някакви изисквания пред пациента-например достойно отношение към лекаря,има ли? Какво била плащала КАСАТА?Защо биват заблуждавани пациентите? Ако касата плащаше нямаше да има бедстващи болници!

Leave a Reply