Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, декември 8, 2021
Вие сте тук: Home » Моите права » Какви са новите изисквания за личен асистент на инвалид?
  • Последвайте ни:!

Какви са новите изисквания за личен асистент на инвалид? 

Военноинвалидите и военнопострадалите настояват за повече социални придобивки и по-високи пенсииСъс Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. са направени промени в Закона за семейни помощи за деца, които са в сила от 01.01.2017 г. С тях се въведе нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане. Размерът на помощта е диференциран в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с нейното предназначение. Новият вид помощ за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност включва и необходимите финансови средства за осигуряване на грижа в домашна среда. Размерът на тази помощ е 930 лв.

С оглед осигуряване на справедливост и гарантиране на достоен и самостоятелен избор за използване на възможностите, които предоставя държавата за подкрепа на децата с трайни увреждания и техните семейства, на родителите е дадена възможност по своя преценка да управляват тези средства и да изберат дали лично да полагат грижи за своите деца, или да наемат асистент, както и за какво да ползват помощта.

В случай че поставеният въпрос касае Националната програма “Асистенти на хора с увреждания“, която се изпълнява от дирекции “Социално подпомагане”, следва да имате предвид, че в обхвата на дейност “Личен асистент” попадат децата до 18 години с определена от 50 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определено право на чужда помощ. Децата с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане попадат в дейност “Помощник-възпитател”.

По тази дейност могат да бъдат наемани безработни, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и подпомагащи възпитанието на деца с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, или степен на трайно намалена работоспособност.

Безработните могат да бъдат включвани в дейността “Помощник-възпитател” и да участват в нея, ако отговарят на следните условия:

• да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи по смисъла на §1, т.2 от Допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане, или от семейство на роднини и близки на дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;

• да живеят в едно и също населено място с това на човека, за когото полагат грижи; да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Преценката за включване в програмата се осъществява от дирекция. “Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

 

Източник: http://zdrave.to

Добавете коментар