Нужна ни е образователна програма за инсултите | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, декември 9, 2022
Вие сте тук: Home » Анализи » Нужна ни е образователна програма за инсултите
  • Последвайте ни:!

Нужна ни е образователна програма за инсултите 

Нужна ни е образователна програма за инсултите

Процентът на реканализационните процедури в България остава нисък между 2% и 5%, казва проф. Силва Андонова

УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна е една от болниците, които са лидери в лечението на мозъчни инсулти у нас. Как специалистите там са успели да постигнат този успех, защо все още страната ни изостава в прилагането на иновативните методи като тромболизата и тромбектомията, попитахме проф. Силва Андонова. Тя е ръководител на Втора клиника по нервни болести в „Св. Марина“ и национален консултант по интервенционална неврология.

– Проф. Андонова, „Св. Марина“ е една от най-добрите болници по лечение на исхемични инсулти, как го постигнахте?

– Въз основа на данните за непрекъснато увеличаващия се процент пациенти с остър инсулт, хоспитализирани във Втора клиника по неврология бяха набелязани задачи за оптимизиране на работата с болните. В клиничната практика бе въведено периодично обучение на персонала – минимум два пъти годишно, касаещо въпроси, отнасящи се за самото лечение, както и с оглед дискутиране и решаване на логистични проблеми в хода на диагностиката и лечението на болните с остър инсулт. Въведени са вътрешни алгоритми за поведение при пациенти с остър инсулт, които са на разположение на екипите в Спешното отделение и специалистите в останалите клиники. От 2005 г. в имаме въведен собствен модел за качествени грижи, полагани от медицинските сестри при пациентите с остри разстройства на мозъчното кръвообращение. Той е насочен към оценяването, мониторирането и контрола на медицинските дейности при болните с остър мозъчно-съдов инцидент. Проектът бе разработен съвместно с Inselschpital – Bern, Швейцария.
– Какво представлява той?
– Създаденият модел включва снемане на сестринска анамнеза, необходими лабораторни изследвания, други диагностични методи, терапия, хранене, рехабилитация, обучение на близки, обучение на обслужващ персонал. Мултидисциплинарен подход – обособяване на екип специалисти – невролози, интервенционални рентгенолози, анестезиолози, неврохирурзи, кардиолози, ендокринолози, съдови хирурзи, физиотерапевти и др., който да дефинира най-точно различните стъпки при полагане на грижите при пациентите с инсулт. Поставени са изисквания, подчинени на добрата медицинска практика у нас и в чужбина. Набелязват се мерки за подобряване на качеството на обслужването. През 2011 г. УМБАЛ „Св. Марина“ е първюта болница от България, включена като център в международния регистър за лечение на пациенти с мозъчен инсулт SITS, а от 2016 г. и в регистъра на ESO RES-Q за качество на лечение на пациентите с инсулт.
Поради необходимостта от мониториране на безопасносното приложение на реканализационно лечение на исхемичен мозъчен инсулт в УМБАЛ „Св. Марина“ е създаден и локален регистър за тези пациенти. През 2012 г. бе инициирана среща с ръководството на ЦСМП във връзка с новите възможности на лечение на пациентите с остър исхемичен инсулт и необходимостта от бързото им транспортиране до болница. Срещите с екипите на ЦСМП от Варна и региона станаха ежегодни, като лекарите и диспечерите се обучават за бързо и точно поставяне на възможна диагноза инсулт, проведено е обучение за оценка на степента на огнищна неврологична симптоматика по скалата NIHSS, като същевременно в хода на тяхното непрекъснато следдипломно обучение се запознават от водещи невролози от клиниката и с други терапевтични възможности и иновативни методи в лечението на острия исхемичен инсулт в т.ч. ендоваскуларното лечение в острия стадий на заболяването. Благодарение на усилията на различни институции и подкрепата на ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ грижата за пациентите с остър инсулт от Варна в нашата клиника бе организирана на принципа на мултидисциплинарния подход, екипното начало и пълноценната координация на отделните звена, ангажирани с нея.

– Откога функционира центъра за лечение на инсулти във Варна?

– Анализът на броя на преминалите пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт /ОИМИ/, тежестта на инсулта ни даде основание да обособим през 2013 г. профилирано отделение за лечение на остри мозъчни инсулти. Целите на отделението към клиниката са свързани със завършване на диагностичните изследвания и определяне на по-нататъшна терапия, определяне и коригиране на основните рискови фактори, клинично подобрение, стабилизиране на състоянието, започване на ранна рехабилитация. Затова към клиниката са назначени и един кинезитерапевт и един рехабилитатор.

– Какви методи за лечение прилагате в него?

– В резултат на непрекъснати срещи и обучение на персонала от различните звена, както и регулярните срещи с екипите на ЦСМП, се повиши и броят на болните с остър исхемичен инсулт, лекувани с интравенозна тромболиза. В клиниката са разработени и се прилагат собствени клинични протоколи на базата на съществуващи европейски и национални стандарти, както и технически фишове за сестрински грижи. От 2012 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ се провежда и ендоваскуларно лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт, като първоначално то бе регистрирано като проучване към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ във Варна. След издаване на Заповед на министъра на МЗ № РД.01.213/28.06.2016 г. с която се даде възможност за осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдовите заболявания, които не се заплащат от бюджета на НЗОК, и участието ми като национален консултант по интервенционална неврология в изготвянето и приемането през 2016 г. на Национален консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен инсулт, българските граждани, хоспитализирани с остър инсулт в съответните болници, отговарящи на критериите за провеждане на интервенционално лечение, имат възможността да получат адекватно и качествено лечение като граждани на ЕС.

– Много ли са пациентите, които идват късно при вас, за да бъдат лекувани? Каква е причината за това?

– За съжаление процентът на проведените реканализационни процедури – интравенозна тромболиза, тромбектомия и други в България остава нисък между 2% и 5% в сравнение с центровете за лечение на инсулт в страните от Източна Европа, където реканализационни процедури се провеждат при 20% до 30% от хоспитализираните с остър инсулт. Необходимо е въвеждане на ефективно управление и координация на дейностите не само на болнично, но и на регионално ниво – изграждане на институционален капацитет за своевременно прилагане на съществуващите стандарти за лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт. Международни изследвания установяват по-голяма ефективност на лечението на мозъчния инсулт в специализираните отделения за лечение на инсулти пред конвенционалните грижи, прогностичната им полза се счита за неоспорима. Особено важна е и организацията на медицинската помощ и най-вече последователното осъществяване на различните етапи на помощта – диагностика и лечение в острата фаза, вторична превенция и ранна рехабилитация.

Прилагането на мултидисциплинарен подход при пациенти с остър исхемичен инсулт води до намаляване на смъртността, инвалидизацията и по-добър клиничен изход от болестта. Необходимо е бързо разпознаване на симптомите на остър инсулт от самия пациент или неговите близки, незабавен контакт със службите за спешна и неотложна медицинска помощ (ЦСМП) и бърз транспорт до специализиран център за лечение на инсулт.

– Какво ни липсва, за да се лекуват още по-успешно инсултите в България?

– Основните трудности при лечението на пациентите с остър исхемичен инсулт в България са свързани с късната хоспитализация на пациентите, неравномерното разпределение в страната на центровете за лечение на острия инсулт – само в градските райони, наличие едва на няколко центъра за реканализационни процедури поради липса на подготвени кадри. В България има приет стандарт по неврология, има и утвърдени консенсуси за поведение при мозъчно-съдова болест, както и при останалите неврологични заболявания. И все пак не можем да не признаем факта, че при наличието на тези стандарти смъртността от мозъчен инсулт у нас е твърде висока.

Като национален консултант по интервенционална неврология считам, че акцентът трябва да бъде върху обучението на екипите на ЦСМП, на медицинския персонал, пряко ангажиран с лечението на пациентите с инсулт, върху обучението на членовете на мултидисциплинарния екип от специалисти в болничната и доболнична медицинска помощ, на болните и техните семейства. До момента липсва национална образователна програма за подготовка на специалисти за провеждане на реканализационни процедури при пациенти с мозъчно-съдова патология.

В Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ се организират обучителни програми за мултидисциплинарните екипи, ангажирани в лечението на острия инсулт. Необходима е синхронизация на дейността в различните центрове в страната, уеднаквяване на алгоритмите и протоколите за лечение на остър инсулт, непрекъснато поддържане на добро ниво на квалификация на лекарите и специалистите по здравни грижи в диагностиката и лечението на пациенти с остър инсулт.

Автор: Мария Чипилева

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар